Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

 Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 28.decembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Jaunie Zelmeņi”  ar kadastra numuru 4435 007 068, kas sastāv no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  4435 007 0068 24.97 ha platībā, 4435 007 0102 6.24 ha platībā, 4435 007 0103 22.74 ha platībā, 4435 007 0122 17.33 ha platībā, 4435 007 0071 11.50 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 6.24 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Prodes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 172760.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 28.decembrī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Ņiva” ar kadastra numuru 4464 001 0238, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0238 2.06 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.85 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6760.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 28.decembrī plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Dzīvojamā māja 2 525.km”, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4468 900 0111 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4950/36780 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0144 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0144 002 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0144.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1610.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 28.decembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Žagari” ar kadastra numuru 4470 005 0363, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0200 2.2  ha platībā, uz kuras atrodad mežs 0.85 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4400.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 28.decembrī plkst. 11:00 – zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0175 1.3009 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Ķimeņu lauks” ar kadastra numuru 4474 004 0297, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2150.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 26357842, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 23.decembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 26357842.

Sveicam Lāčplēša dienā!