Nekustamo īpašumu izsoles 23.08.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 23. augustā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 23. augustā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Rītiņi” ar kadastra numuru 4492 002 0738, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0598 0.2874 ha platībā, un atrodas Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1080.00.

izsoles noteikumi

- 2022. gada 23. augustā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0190 4.33 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.26 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 001 0190, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12200.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 23. augustā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0610, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1480 0.6207 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2750.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 23. augustā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0339 1.0899 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4462 003 354, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1760.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022. gada 19. augustam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Ekskursija Maļinovas pagasta bērniem