Nekustamo īpašumu izsoles (17.01.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0070 0.7949 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Januseli” ar kadastra numuru 4474 003 0070 un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1943, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1943 0.0592 ha platībā, un atrodas “300”, Daugava, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2200,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “74” ar kadastra numuru 4460 005 0342, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0224 0.1583 ha platībā, un atrodas “74”, Varavīksne, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1800,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Jaunkrastnieki” ar kadastra numuru 4460 006 0058, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0058 1.3 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.4 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0059 0.7 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.3 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 005 0305, kas sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0305 0.64 ha platībā, uz kura atrodas mežs 0.18 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas “Deviņvīru spēki”, Stropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.janvārī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0233, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0233 0.066 ha platībā, un atrodas “159”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2000,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 12.janvārim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Svētku pasākumi Silenes kultūras namā