Nekustamo īpašumu izsoles 13.09.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Auzas” ar kadastra numuru 4470 001 0279, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0279 1.6 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.2 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 10750.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Lapegles” ar kadastra numuru 4470 005 0139, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0139 7.13 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 3.54 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 32000.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Čakstes-1” ar kadastra numuru 4476 002 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0206 4.08 ha platībā, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 11250.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0175 3.35 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.4 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Liekņa” ar kadastra numuru 4470 006 0290, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 17600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4484 009 0060 0.0047 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Mazulis” ar kadastra numuru 4484 009 0040, un atrodas Salienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 560.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 13.septembrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4498 005 0776, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0774 0.4176 ha platībā, un atrodas Nākotnes iela 14, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2700.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 9.septembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

20. augustā- Demenes pagasta svētki