Nekustamo īpašumu izsole 6. martā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 6.martā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0370 12.22 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.77 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 001 0370 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 25000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 6.martā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 001 0641, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0641 0.9 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2800,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 6.martā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0099 0.3061 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Zvindeliški” ar kadastra numuru 4446 002 0099 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1160,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 6.martā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0047 8.28 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Vilzēni” ar kadastra numuru 4446 003 0081 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 21200,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 6.martā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 001 0024, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 004 0247 0.44 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024. gada 1. martam plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Deputāti pieņem iedzīvotājus