Nekustamo īpašumu izsoles 28.03.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 28.martā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0387, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0387 0.0693 ha platībā, un atrodas “149”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1800.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 28.martā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2550.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 28.martā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4490 009 0315, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0315 0.0498 ha platībā, un atrodas Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 870.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 28.martā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.21, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 1668 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4560/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1730.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 28.martā plkst. 11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4468 900 0103 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 4680/40820 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0193 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4468 003 0193 002, 4468 003 0193 007, 4468 003 0193 008 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0193.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1900.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 24.martam, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Pasākumi novadā no 24. līdz 31. martam