Nekustamo īpašumu izsole 25.04.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2023.gada 25.aprīlī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 001 0570 0.596 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Skrudaliena ZR-7” ar kadastra numuru 4486 001 0570, un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2470.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.aprīlī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0884 1.1299 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Zaļumi” ar kadastra numuru 4486 005 0853, un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3370.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.aprīlī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0480 0.49 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Amālijas” ar kadastra numuru 4492 003 0480, un atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2040.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Muižnieki P” ar kadastra numuru 4486 005 0608, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0608 0.26 ha platībā, un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1330.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.aprīlī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0440 0.0108 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4468 008 0440, un atrodas Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 500.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.aprīlī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 21.aprīlim plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Latgaliešu galda spēles "Čipierkstneits"