Nekustamo īpašumu izsole

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 12.aprīlī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Novinki” ar kadastra numuru 4464 001 0237, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0237 1.5778 ha platībā, un atrodas Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2200.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.aprīlī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0413 0.4136 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Darba rūķi” ar kadastra numuru 4498 004 0465, un atrodas Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Kalkūne” ar kadastra numuru 4460 004 0546, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0546 3672 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4200.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 007 0118, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0118 0.3552 ha platībā, un atrodas “Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 830.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 08.aprīlim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Iedzīvotāji jautā - pašvaldība atbild