Nekustamo īpašumu izsole (17.04.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Kriškāni” ar kadastra numuru 4474 002 0393, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0393 2.5832 ha platībā, un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8900,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4470 003 0546, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0654 0.3353 ha platībā, un atrodas Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1700,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Līdumi” ar kadastra numuru 4456 005 0006, kas sastāv no zemes vienības 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4456 005 0076, un atrodas Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4456 007 0168, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 007 0168 1812 m2 platībā, un atrodas Skolas iela 23, Eglaine, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1980,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2032, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2032 0.0674 ha platībā, un atrodas “423”, Daugava, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2400,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 17.aprīlī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Daugava 9A” ar kadastra numuru 4460 004 1501, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1493 0.0501 ha platībā, un atrodas “Daugava 9A”, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1900,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 12.aprīlim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Lieldienas Dvietē