Nekustamo īpašumu izsole 17.01.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Ceļmalas” ar kadastra numuru 4486 004 0099, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 004 0222 1.15 ha platībā, un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Kalves” ar kadastra numuru 4494 003 0248, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0248 0.5708 ha platībā, dispečera ēkas ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0248 005 un ugunsdzēsēju depo ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0248 006, un atrodas “Kalves”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4350.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4498 001 0058 0.5585 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Ābeļziedi” ar kadastra numuru 4498 001 0340, un atrodas Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0089 0.5429 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 003 0089, un atrodas “Kalinki”, Rubeniški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 910.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 005 0275, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0275 2.85 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7200.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 17.janvārī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 007 0118, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0118 0.3552 ha platībā, un atrodas “Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 830.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 13.janvārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā