Nekustamo īpašumu izsole 15.11.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Cigoriņi” ar kadastra numuru 4446 001 0463, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0487 1.31 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3400,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0110 1.12 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 002 0111, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2820,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0041 3.72 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Grāvīši” ar kadastra numuru 4446 003 0089, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8700,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 007 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 007 0197 0.0614 ha platībā, un atrodas “104”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1100,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0480 0.49 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Amālijas” ar kadastra numuru 4492 003 0480 un atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2040,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 15.novembrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Dzīpari” ar kadastra numuru 4488 005 0318, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0896 1.0148 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5040,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 10.novembrim plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

12. oktobris - Pasaules redzes diena