Nekustamo īpašumu izsole 14.06.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0862, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0862 689 m2 platībā, un atrodas “274”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1410.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0318 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 9210/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3030.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0326 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5340/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1830.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Elektrons, 13” ar kadastra numuru 4488 007 0144, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 007 0350 0.1441 ha platībā, un atrodas Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1870.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.6, Kastaņu iela 38, Ilūkste, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4407 900 0263 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 658/22064 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0136 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0136.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6850.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 14.jūnijā plkst. 11:30 dzīvokļa īpašumu Nr.6, Ezeru iela 9, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4462 900 0064 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 740/11841 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0488 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0488.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3250.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 10.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Domes sēde