Nekustamo īpašumu izsole 10.01.2024.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 004 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 004 0130 0.2 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4407 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0302 1843 m2 platībā, un atrodas Kastaņu ielā 26A, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4470 002 0237, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0237 659 m2 platībā, un atrodas “131”, Pavasaris, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2400,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 004 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0302 0.1317 ha platībā un dzīvojamās mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0197 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0303 0.1851 ha platībā un divām skolas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 004 0155 001 un 4474 004 0155 002, un atrodas Stacijas ielā 4, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12100,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4476 005 0097, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0097 1.91 ha platībā, un atrodas Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5700,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.janvārī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Grābekļi” ar kadastra numuru 4460 004 0341, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0341 1.58 ha platībā, un atrodas “Grābekļi”, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5000,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 5.janvārim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Koncerts Bebrenē