Nekustamo īpašumu izsole 1.11.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0253 0.0629 ha platībā, un atrodas “13”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1850.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0298 2.3259 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Zaļkalni” ar kadastra numuru 4474 004 0243, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4400.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0137 2.19 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Pipariņi” ar kadastra numuru 4446 001 0384, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4150.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0072 1.12 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4476 002 0072, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2130.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 005 0156 9185 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4462 005 0156, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 1.novembrī plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 001 0183 4.25 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Mežmalnieki” ar kadastra numuru 4462 001 0183, un atrodas “Mežmalnieki”, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4150.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 28.oktobrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Augļu un dārzeņu izstāde Maļinovā