Nekustamo īpašumu izsole 06.12.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0326 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5340/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1830.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0082 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 666/8911 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3150.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4407 002 0217, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0215 0.3107 ha platībā, un atrodas Jelgavas iela 3A, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4230.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Līksna” ar kadastra numuru 4468 005 0515, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0515 1377 m2 platībā, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1960.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 6.decembrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4480 009 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 009 0157 6.23 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.3 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas “Airētāji 2”, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12450.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 2.decembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.

Svētku koncerts Ilūkstē par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai