Nekustamā īpašuma “Paipalas” izsole

Pašvaldība

Satiksmes ministrija paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī, plkst. 11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416.telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4450 003 0152) 2.07 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Satiksmes ministrijas mājas lapā internetā.

Nekustamā īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 26592240.

Izsoles dalībniekus reģistrē Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, piektā stāva 506.kabinetā (tālrunis 67028031) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 30.oktobrī plkst.10.00.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 10600 euro. Izsoles solis – 150 euro. Nodrošinājums 1060 euro.

Nodrošinājums ieskaitāms: Satiksmes ministrijas, PVN maksātāja kods LV 90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, kontā: Konta Nr.LV33TREL2170389079000, Norēķinu konts Valsts kase, Bankas kods TRELLV22, ar atzīmi: nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, izsoles nodrošinājums.

Ar reitterapijas palīdzību Latgalē savu veselību uzlabojuši teju 80 bērni