Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole Biķerniekos

Izsoles

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseSaules iela 5, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamās telpas
Kadastra numurs4446 001 0572
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamās telpas 4446 001 0572 001-161.0 m2;  
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)34.00 EUR (trīsdesmit četri euro 00 centi)
Izsoles solis4.00 EUR (četri euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš10 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 07.12.2020. līdz 11.12.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 15.decembrī plkst. 9.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsBiķernieku pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073677, juridiskā adrese Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.65431805 ar Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāju Mārīti Daņilovu

Izsoles noteikumi Telpu izvietojums Nomas līgums

Tuvojoties Ziemassvētkiem, izdala saldās dāvanas