Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Vecsalienas pagastā (4496 007 0041)

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija rīko  neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaVecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4496 007 0041
Platība, ha3.0
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN159.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Pieteikums Nomas līgums Izsoles noteikumi

Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Tabores pagastā (4492 003 0034)