Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Laucesas pagastā

Izsoles

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaLaucesas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4464 004 0151
Platība, ha0.49
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Nomas līgums Pieteikums Izsoles noteikumi

Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Ambeļu pagastā