Meža un dārza dienās skaistināts novada vizuālais tēls

AKTUĀLI

Novadā norisinājās ikgadējās Meža un dārza dienas, kuru laikā pagastu saimnieki un saimnieces ir labi pastrādājušas, sakopjot un skaistinot gan iestāžu, gan pagastu teritorijas. Ik gadu tiek izsludināts arī konkurss, kura laikā komisija izvērtē, kuros pagastos ir izdarīts visvairāk, kur ir tapuši kādi jauni objekti vai labiekārtoti un atjaunināti jau esošie. Tiekoties ar pagastu darba rūķiem, praktiski visi minēja, ka lielāki un mazāki darbi notiek visa gada garumā, savukārt vērtēšanas komisijas pārstāvji atzina, ka konkurss ir lielisks veids, kā pateikt paldies šo darbu darītājiem.

Noslēguma pasākumā tika sumināti tie pagasti, kas izdarījuši vislielāko un skaistāko darbu „Meža un dārza dienu ietvaros”. Ar Pateicībām apbalvoti: Kalkūnes pagasta pārvalde par sagatavošanas darbu un atbalstu Latvijas valsts simtgadei 100 ozolu stādīšanā Randenē, Naujenes pagasta pārvalde par pagasta teritorijas sakopšanu un koku stādīšanu pie pagasta pārvaldes, Skrudalienas pagasta pārvaldei par atpūtas vietu sakopšanu pie Sila un Bruņu ezera, jaunas atpūtas vietas ierīkošanu Silenes ciematā, Višķu pagasta pārvaldei par Višķu parka sakopšanu un Vīgantu ciema labbiekārtošanu, Maļinovas pagasta pārvaldei par Maļinovas ciemata sakopšanu un labiekārtošanu, Līksnas pagasta pārvaldei par Līksnas parka sakopšanu un jaunu apskates objektu izveidošanu.

Nīcgales pagastā pavasarī aktīvi strādāja gan pagasta struktūrvienību dalībnieki, gan arī izglītības iestāžu kolektīvi. Nīcgales pagasta pārvaldes darbinieki atjaunoja vecās un izveidoja jaunas puķu dobes pie pagasta pārvaldes ēkas, sakopa apkārtni, nopļāva zāli un atjaunoja soliņus. Arī kapsētā notika zāles pļaušana un zaru novākšana. Tāpat sakopta teritorija gar daudzdzīvokļu mājām un bērnu rotaļu laukumiem. Virkne pasākumu “Meža un dārza dienu” ietvaros notika Nīcgales sākumskolā. Pavasarī klašu audzinātāji savās klasēs veica pārrunas par kūlas dedzināšanas kaitīgumu, savukārt, iestājoties saulainām dienām, skolēni labprāt čakli strādāja un sakopa puķu dobes, stādīja puķes un dekoratīvi apgrieza dzīvžogu krūmiņus. Notika vairākas skolas apkārtnes uzkopšanas talkas, ka arī zīmējumu konkurss “Saudzēsim dabu!”. Konkursa laikā skolēni vairāk uzzināja par nepieciešamību saudzēt dabu un guva iespēju to arī radoši vizualizēt. Pasākumā skolēni vairāk uzzināja par Latvijas putniem, savas zināšanas parādot krustvārdu mīklu minēšanā un dažādu uzdevumu pildīšanā. Aktīvi “Meža un dārza dienās” piedalījās Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs. Pirmsskolas mazie un lielie sprīdīši čakli darbojās Lielās talkas ietvaros, apzaļumojot un atjaunojot esošās puķu dobes, lai krāšņie ziedi iestādes teritorijā priecētu līdz vēlam rudenim. Bērni piedalījās stādu audzēšanā, uz kādu laiku kļūstos par dārzniekiem, lai izaudzētu katrs savu petūniju. Darbs bija ilgs un prasīja daudz pacietības, bet rezultāts pārspēja gaidīto. Iestādes kokos tika uzstādīti jauni putnu būrīši, kurus darināja kalupietis Valentīns Kuklis. Iestādes vadītāja Iveta Guģe stāsta, ka “Sprīdītī” aug ne tikai puķes, bet arī bērni, kuru šobrīd iestādē ir 20. Tāpat bērni piedalījās izzinošā ekskursijā Pilskalnes Siguldiņā.

Biķernieku pagastā tika sakopta skolas apkārtne, labiekārtots Anatolija avots, organizēta koku stādīšana un puķu dobju ierīkošana. Pārvaldes teritorijā izgatavoti, atjaunoti un uzstādīti 8 informatīvie stendi, sakopta teritorija pašvaldības kapos un ciemata teritorija. Biķernieku ciematā atjaunots un nokrāsots rotaļu laukuma aprīkojums, soliņi un šūpoles. Pie kultūras nama izgatavoti un uzstādīti 3 koka puķu podu turētāji.

Līksnas pagastā organizēta līksniešu iesniegto fotogrāfiju izstāde “Kad uzzied vasara” Līksnas bibliotēkā. Muižas parkā uzcelta jauna nojume, uzstādīta āra tualete, izveidoti vairāki jauni objekti – pulksteņcilvēks, arka un velēnu gulta. Ierīkotas puķu dobes, iestādīti 12 ceriņu krūmi un 3 vilkābeles. Pie daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 5 atjaunots bērnu rotaļu laukums, uzstādīts karuselis, izgatavots bērnu namiņš. Iegādātas trīs biotualetes izmantošanai pie kapiem. Skaistais Līksnas parks ne tikai labiekārtots, bet arī papildināts ar jaunu lapeni, kurā pēc pārvaldes vadītājas Birutas Ozoliņas teiktā ir nosvinētas jau vienas kāzas.

Maļinovas pagasta pārvalde maija mēnesī Meža un dārza dienu ietvaros turpināja Maļinovas ciema teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus. Laukumā pie saieta nama ierīkots LED parka apgaismojums. Vasaras periodā laukumā noritēs dažādi pasākumi, tādēļ apgaismojumam ir liela nozīme iedzīvotāju komfortam. Papildus apgaismojumam tika uzstādīti seši jauni parka soli. Ierīkota jauna puķu dobe 50m2 platībā, tajā iestādīti košumkrūmi, kadiķveidīgie, tūjas un puķes. Visi labiekārtošanas darbi tika veikti ar mērķi sakopt un labiekārtot ciema vidi, lai iedzīvotāji un viesi varētu te skaisti pavadīt savu brīvo laiku un baudīt pasākumus.

Naujenes pagastā vērienīgi darbi notikuši tūrisma objektu teritorijas sakopšanā Markovā, Slutišķos, Vasargelišķos un Dinaburgas pilsdrupās. Veikti tiltiņa remontdarbi Dinaburgas takā, kā arī kāpņu pakāpienu un tilta margu remonts pie Vasargelišķu skatu torņa. Juzefovas parkā notika dīķa laipas remonts. Naujenes ciema atpūtas parks papildināts ar 11 ozoliem un diviem vītoliem pie dīķa. Lociku ciema atpūtas vietā “Bērzu birzs” veikti labiekārtošanas darbi, tai skaitā zemes planēšanas darbi. Veikta Krivānu kapu teritorijas labiekārtošana, veco kapakmeņu novākšana un jauno uzstādīšana. Visos pagasta ciemos veikts bērnu rotaļu laukumu remonts, smilšu nomaiņa smilšukastēs un konstrukciju krāsošana. Pie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra ēkas izveidoti jauni stādījumi. Naujenes tautas bibliotēkā notika literārā izstāde “Tīrs mežs un sakopts dārzs”.

Višķu pagastā sakārtota un labiekārtota Špoģu vidusskolas teritorija. Apzaļumotas puķu dobes. Mazpulki nobalsināja iestādītās ābeles un iestādīja lilijas kā veltījumu Latvijas simtgadē. Tika sakopta Višķu Romas katoļu baznīcas un stāvlaukuma apkārtne. Labiekārtots bērnu rotaļu laukums Višķu tehnikuma un Vīgantu ciemā. Uzstādītas jaunas šūpoles un smilšu kastes, atjaunota lapele, sakopta un apzaļumota Višķu estrādes un mašīnu stāvlaukuma teritorija. Veidoti dekoratīvie stādījumi ar mazajām arhitektūras formām – apstādītas piramīdas un laiva ar puķu stādiem estrādes un pludmales teritorijā. Kalna Višķos sakopta ebreju piemiņas vieta un papildināti stādījumi. Labiekārtota Višķu pagasta pārvaldes teritorija, sastādot puķes un atjaunojot kurmju figūriņas. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki sakopa savu māju teritorijas. Pie Višķu pagasta estrādes iestādīti 23 dažādu šķirņu ceriņi. Pie Mūzikas un mākslas skolas iestādītas 2 sarkanlapu kļavas, 1 ošulapu kļava, 1 pīlādzis un 1 ogābele. Maija sākumā Špoģu vidusskolas Vides pētnieku pulciņš un mazpulki piedalījās jaunā, meža apriti izzinošā pasākumā – meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijā “LVM Meža ekspedīcija”. Skolēni noteica koku sugas, koku vecumu, atpazina meža dzīvnieku pēdas, kā arī iesaistījās citās mežu izzinošās aktivitātēs, iepazīstot meža apsaimniekošanas ciklu. Meža ekspedīcija bija izzinoša, ļoti aizraujoša un interesanta. Skolēni atzinīgi novērtēja doto iespēju izzināt un iepazīt meža pasauli un iesaistīties rīkotajās aktivitātēs. Ekspedīcijas beigās skolēni dalījās savos iespaidos pie jau ierastā LVM rīkotā ugunskura, apņēmās arī turpmāk piedalīties šāda veida pasākumos.

Skrudalienas pagastā tika organizēts zīmējumu konkurss, ar mērķi izvēlēties labākās idejas ciemu teritoriju labiekārtošanai. Komisija izskatīja bērnu zīmējumus un labākās idejas īstenoja. Notika kapu teritorijas sakopšana. Nomainīts informācijas stends Viļķeļu kapos, sakopta Brāļu kapu teritorija un piemiņas vietas, atremontēti žogs un soli. Labiekārtota Bruņu ezera atpūtas vieta, uzstādīta laipa un soli. Sila ezera teritorijā sakārtoti volejbola un futbola laukumi. Sila ezera atpūtas vietā veikti profilaktiskie darbi šūpoļu un bērnu laukuma konstrukciju drošībai, savukārt teritorijā “Ūdensrozes” izveidota jauna atpūtas vieta.

FOTOGALERIJA

Olga Davidova

 

Sūti pieteikumu dalībai Jauniešu festivālā „Artišoks 2017”