Medumu speciālo pamatskolu vadīs kurzemnieks Ēriks Lukmans

AKTUĀLI

14. augusta Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums atbrīvot Gaļinu Piščuļonoku no Medumu speciālās pamatskolas direktora amata pēc darbinieka un darba devēja vienošanās no 17. augusta. Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pateicās Gaļinai Piščuļonokai par ieguldīto darbu, ilgus gadus vadot šo mācību iestādi.

Šajā pašā domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja mācību iestādes direktora amatā Ēriku Lukmanu, kurš savus jaunos pienākumus sāks pildīt no 18. augusta. Konkursā uz skolas direktora amatu bija pieci kandidāti. Pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika atzīst, ka pieņemt lēmumu nebija vienkārši, jo visi kandidāti bija atbilstoši, taču 29. jūlija novada domes personāljautājumu izskatīšanas komisijas locekļi vienbalsīgi par atklātā konkursa uz Medumu speciālās pamatskolas direktora amatu uzvarētāju atzina Ēriku Lukmanu un virzīja viņa kandidatūru saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju un apstiprināšanai novada domes sēdē.

Nāk ar jaunām idejām

Ēriks Lukmans ir pabeidzis Pleskavas Valsts pedagoģisko institūtu kā vidusskolas ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājs, ieguvis profesionālo maģistra grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Strādājis par skolotāju Tukuma 2. vidusskolā, no 1993. gada bija Tukuma 3. vidusskolas direktors, no 2005. gada – Tukuma pilsētas pašvaldības izpilddirektors, no 2009. gada bija Tukuma novada pašvaldības vadītāja vietnieks izglītības un kultūras jomā, bet nu jau sešus gadus ir Tukuma novada domes priekšsēdētājs.

Lēmumu tik krasi mainīt savu dzīvi un darbu Ēriks Lukmans pamato ar vēlmi atgriezties jomā, kas viņam ir tuvāka. “Esmu 12 gadus strādājis izglītības sfērā, vadīju izglītības iestādi. Konkrētie darbi, kas tiek realizēti bērnu izglītošanā un audzināšanā, man tomēr ir tuvāki. To esmu sapratis pēc 14 darba gadiem pašvaldībā. Man jādara tas, kas sirdij tuvāks un ko es labāk protu,” saka Ēriks Lukmans. Pārcelties no Tukuma uz Daugavpils novadu viņam nemaz neesot tik sarežģīti, jo Demenes pagastā viņa ģimenei pieder īpašums, ko sākotnēji plānojuši izmantot kā vasaras atpūtas vietu, bet tagad tā kļūšot par pastāvīgo dzīvesvietu. “Protams, Tukumā mums arī paliek māja, taču ikdienas dzīve un darbs tagad paies Daugavpils novadā,” teic Ē.  Lukmans.

Strādāt specialā skolā viņam esot jauns izaicinājums, jo līdz šim strādājis vispārizglītojošās izglītības iestādēs, bet ar speciālo izglītību vairāk sastapies, strādājot  pašvaldībā, jo arī Tukumā esot liela speciālā izglītības iestāde. “Esam tur veikuši savas reformas, ir pieņemti lēmumi, kādā veidā mēs nodrošinām bērniem ar īpašām vajadzībām visas nepieciešamās lietas. Ar Medumu skolu nedaudz jau esmu iepazinies. Esmu to divreiz apmeklējis, un kopējais iespaids ir ļoti pozitīvs gan par skolas fizisko vidi, gan par skolas kolektīvu. Saprotu, ka ir daudz izdarīts un tas ir direktores nopelns. Viņai bija daudz jādara, lai panāktu to, ko mēs tagad redzam. Protams, es nāku ar savu redzējumu. Mēs Tukuma novadā veidojam šo specialās izglītības attīstības centru, kas ir viens no IZM iespējamiem virzieniem. Ceru, ka kopā ar pašvaldību to varēsim izveidot arī Medumos. Nāk arī pašvaldību reforma, tam visam būs jāpieskaņojas. Zinu, ka Ilūkstes novadā arī ir speciālās izglītības iestāde. Bet izveidot šo attīstības centru no pirmsskolas līdz profesionālai ievirzei būtu lielais mērķis,” savos plānos dalās jaunais direktors. Viņš redz nepieciešamību arī uzlabot skolas nodrošinājumu ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir iespējams, piesaistot projektu līdzekļus, proti, runa ir par digitalizāciju, kuras nozīmīgumu parādījusi šogad epidēmijas izraisītā situācija. Šīs tehnoloģijas varētu izmantot pedagogi mācību stundās zināšanu sniegšanai, kā arī paši bērni varētu apgūt jaunākās tehnoloģijas dažādos mācību priekšmetos.

Pēc Ērika Lukmana domām tuvākajā laikā būtu jārisina arī jautājums par skolas plašo saimniecību, kas ir gandrīz piecus hektārus liela. “Būtu jāveic un jāpārskata zemesgrāmatas lietas, vai ēkas un būves ir vai nav  nepieciešamas mācību procesam, jārisina ar pašvaldību jautājums par to un teritorijas tālāku izmantošanu,” saka skolas direktors. Par svarīgu viņš uzskata arī kadru jautājumu, jo pedagogi noveco, tāpēc būtiski ir piesaistīt jaunus speciālistus.

Gandarījums par paveikto

Gaļina Piščuļonoka, kura skolu vadījusi 28 gadus, pārliecināta, ka vadības groži tiek nodoti drošās rokās. Kopumā pedagoģijā viņa nostrādājusi 44 gadus. Pirmā darba vieta bijusi Raudas palīgskola, kur strādāja par skolotāju. Medumu speciālajā pamatskolā strādāja kopš 1992. gada, laika gaitā ieguvusi vēl vienu izglītību -- pedagoga defektologa kvalifikāciju, piecas reizes piedzīvojusi skolas nosaukumu maiņu.

Ilggadējā skolas direktore atzīst, ka darbs ar īpašiem bērniem nav viegls un veicinājis izdegšanu, tāpēc tas bijis par iemeslu aiziešanai no darba. “Domāju, ka ir laiks skolā kaut ko mainīt uz pozitīvo pusi, bet vietā lai nāk cilvēks ar jaunām idejām, enerģiju un entuziasmu,” saka pedagoģe.

Viņa uzsver, ka visu darba mūžu centusies veltīt lielu uzmanību audzēkņiem un arī darbam ar viņu ģimenēm, kas nav viegli, jo vairums audzēkņu nākot no trūcīgām un nelabvēlīgam ģimenēm. “Skolā centāmies viņiem radīt mājīgu vidi. Ikdienā bērni dzīvo internātā un vairums brīvdienās labprātāk izvēlas palikt tepat nevis braukt mājās. Mūsu bērniem ir grūti mācīties, bet viņi ir ļoti radoši un talantīgi.”

Skolas direktore atzīst, ka šajos gados ar pašvaldības atbalstu uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze, skola mainījusies vizuāli. Audzēkņi nav izolēti no sabiedrības, bet aktīvi piedalās dažādos pasākumos novada un valsts mērogā, skola tiek uzņemti viesi. Arī sabiedrības attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām esot mainījusies uz labo pusi. “Tagad skolā mācās bērni ar ļoti smagām diagnozēm, taču pedagogi palīdz viņiem iekļauties sabiedrībā, attīstīt bērnu spējas,” saka G. Piščuļonoka.  Pašlaik skolā tiek īstenotas piecas mācību programmas. Šis būs jau trešais mācību gads, kad skola īstenos profesionālās izglītības programmas. Pēc divu gadu apmācības audzēkņiem ir iespēja iegūt virtuves darbinieka kvalifikāciju. Šogad pirmās grupas audzēkņi pirmo reizi kārtoja pārbaudījumus un uzrādījuši ļoti labas sekmes.

Lai arī darba gaitā direktore saskārusies ar dažādām grūtībām, viņa ir gandarīta par paveikto un vēlas pateikties visam skolas kolektīvam, kas allaž bijis kā vienota ģimene.

Pensijas vecumu Gaļina Piščuļonoka sasniegusi jau pirms četriem gadiem, bet tikai tagad beidzot varēs doties pelnītā atpūtā, lai vairāk veltītu laika savai ģimenei un īstenotu sen lolotu sapni par ceļošanu.

Teksts, foto: Inese Minova

Daina Amosova pildīs Daugavpils novada domes deputātes pienākumus