Medumu speciālajā pamatskolā ir licencēta profesionālās pamatizglītības programma “Komerczinības”

AKTUĀLI

No 2021. /2022.mācību gada   Medumu speciālajā pamatskolā uzsāks realizēt profesionālās pamatizglītības programmu “Komerczinības”. Programmas sagatavošanas ilgums – trīs gadi. Programmā “Komerczinības” sagatavos pārdevēja palīgus. Profesionālā prakse tiks nodrošināta lielākajos Daugavpils tirdzniecības uzņēmumos. Programmas saturs atbilst Vispārējās pamatizglītības un profesijas standarta prasībām, kā arī profesionālās pamatizglītības mērķa un uzdevumu prasībām.

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Materiāltehniskā bāze finansiālo iespēju robežās regulāri tiek papildināta. Skola ir nodrošināta ar mācību tehniskajiem līdzekļiem. Notiek mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu apkope un remonts. Tie atbilst izglītības programmai, nozares attīstības tendencēm, to izvēle ir pamatota. Ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un darba burtnīcām izglītojamos nodrošina skola. Profesionālo programmu jauniešiem ir iespēja aktīvi darboties skolas Pašpārvaldē un iesaistīties pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības finansētajos projektos (t.sk. pārrobežu un starptautiskajos).

Skola papildus izglītības nodrošinājumam, veic sociālo atbalsta funkciju skolēniem un viņu ģimenēm, jo nodrošina valsts un pašvaldības apmaksātu:

  • internāta pieejamību;
  • ēdināšanu 4 reizes dienā;
  • veselības uzraudzību un medikamentus;
  • ekskursijas, kultūrizglītojošus pasākumus;
  • neierobežotu pieeju interneta resursiem un bezmaksas Wi-Fi;
  • transportu uz skolu un mājām.
Atpūties Daugavpils novadā ezeru tuvumā