Lielākie ceļu remontdarbi Daugavpils novadā 2020. gadā

AKTUĀLI

Aktīvie ceļu seguma atjaunošanas būvdarbi Daugavpils novadā ir noslēgušies. Daži projekti ir pilnībā pabeigti, bet citos pēc ziemas pārtraukuma darbi tiks turpināti.

Kādus ceļa projektus iesāka šogad?

Reģionālais ceļš uz Baltkrieviju: Uz autoceļa P68 kas ved uz Baltkrievijas robežu (uz Silenes RKP) no pagrieziena uz Tabori 13 km garumā, kā arī no Katineļiem līdz Smiļgiņa ezeram 6 km garumā noritēja segas pārbūves darbi. Posmā tika ieviesti ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, kā arī uzstādīti trīs luksoforu posmi. Šajos posmos reciklē veco asfalta segumu, izbūvē  jaunu šķembu pamatni un ieklās trīs asfalta kārtas. Apmēram vienu kilometru garā posmā pārbūvēs arī drenējošo slāni. Būvdarbu līgumcena ir 4,23 miljoni eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta un no ietaupītajiem līdzekļiem citos jau pabeigtajos būvobjektos ar ERAF līdzfinansējumu. Būvdarbus iecerēts pabeigt 2021. gadā.

Reģionālais ceļš Naujenes pagastā: Daugavpils šosejas (A6) posmā aiz Daugavpils no Teivāniem līdz Kreipāniem 9 km garumā atjaunoja asfaltbetona segumu. Būvdarbu ietvaros veica iesēdumu remontu, ceļa profila labošanu, ūdens novades sistēmas sakārtošanu un jaunas asfalta virskārtas ieklāšanu. Būvdarbu līgumcena ir 1,42 miljoni eiro (ar PVN), ko segdza valsts budžets papildu 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros.

Skrudalienas pagasta Silenes ciemā: Pārbūvē Baznīcas ielu 817 m garumā.Projekta kopējās izmaksas sastāda 220 357,43 eiro. No tiem aizņēmums valsts kasē ir 155 587,77 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 64 769,66 eiro. Projekta mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ielu un ceļu infrastruktūru saimnieciskās darbības attīstības, publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. Darbu plānots pabeigt 2021. gada vasaras periodā. Pēc projekta realizācijas ielas garumā tiks izveidots asfalta segums, turklāt tā tiks paplašināta. Ielai tiks sakārtota virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī izveidots apgaismojums.

Atjauno grunts segumu: Notiek darbs pie seguma atjaunošanas Daugavpils novada pašvaldības ceļiem “Mežciems – Ļūbaste” visā ceļa posmā 3,49 km garumā un “Ļūbaste – Ļūbaste” 2 posmos 700 metru garumā Līksnas pagastā. Kopējās izmaksas sastāda 139 625,40 eiro. Projektu uzsāka šogad un īstenos līdz 2021. gada vasaras periodam. Rezultātā tiks atjaunots ceļa grants segums un izveidota atbilstoša ceļa infrastruktūra novada attīstības centru konkurētspējas celšanai un funkcionālo saišu veidošanai starp attīstības centriem un to piegulošajām teritorijām.

Pabeigti atjaunošanas būvdarbi: Uz autoceļa Līksna–Kalupe–Vecvārkava–Rožupe V678 posmā no Daugavpils šosejas A6 līdz Lielajiem Mukāniem 0,9 km garumā. Tika veikts karstā asfalta iesēdumu remonts un ceļa profila labošana posma sākumā ar sekojošu visa posma virsmas apstrādi. Būvdarbu līgumcena ir nepilni 240 tūkstoši eiro (ar PVN), ko sedza valsts budžets.

Atjaunoja asfaltbetona segumu: Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” 1,48 km garumā, kam tiks ņemts aizdevums Valsts kasē 109 636 eiro apmērā, piešķirot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 44 773 eiro apmērā. Ceļa posms bija avārijas stāvoklī, taču ikdienā tas ir ļoti svarīgs sabiedriskā transporta kustībai, vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem.

Naujenes ciemā: Dzelzceļa un Vecpils ielas pārbūvei tika ņemts aizņēmums 293 363 eiro  apmērā un piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 106 983 eiro apmērā no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda. Ielas segums nepilna kilometra garumā ir būvēts vairāk nekā pirms 40 gadiem un netika atjaunots. Projekta ietvaros paredzēta brauktuvju, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju ietvju un apgaismojuma tīklu pārbūve. Iela ir nepieciešama iedzīvotāju nokļūšanai līdz dzīvojamām mājām un individuālajām saimniecībām, piekļuvei līdz uzņēmuma “Naujenes pakalpojumu serviss”  ūdens attīrīšanas iekārtai, ūdens ņemšanas vietai un ciema katlu mājai. Dzelzceļa ielas posms ir vienīgais piebraucamais ceļš līdz zemnieku saimniecībai “Aizsili”. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs.

Vecstropos: 18. novembra ielas – māju 418, 420, 428 ielu pārbūvei Valsts kasē tika ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmērā, paredzot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 106 854 eiro apmērā. Pārbūvējamais ielas posms 0,742 km garumā ir asfaltēts pirms vairākiem gadu desmitiem, taču nav atjaunots, vietām segums izdrupis un bedrains, gājēju ietvēm nav apmaļu. Projekta ietvaros paredzēta brauktuves, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju ietvju un saliņu, lietusūdens novadīšanas sistēmas, apgaismojuma tīklu pārbūve. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs.

Liels daudzums darbu, bet mazāka apjoma tiek veikti arī no Ceļu fonda līdzekļiem. No šī finansējuma salabo ceļu posmus un veic to uzturēšanu. Informācija par šiem objektiem tiks apkopota 2021. gada sākumā.

Apkopoja: Dainis Bitiņš

Telpu nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā