Lāču pamatskola nosvinēja 30 gadu jubileju

AKTUĀLI

13. aprīlī skolas absolventi, skolotāji, amatpersonas un citi viesi sapulcējās Naujenes kultūras centra zālē, lai kopīgi svinētu un ienirtu atmiņās par Lāču pamatskolas aizvadītajiem gadiem.

Patiesībā Lāču pamatskolai ir krietni vairāk par 30 gadiem, tā tika dibināta 20. gadsimta pirmajā pusē. Pagājušā gadsimta 30. gados mācības notika Jāņa Locika un Jāņa Kokina privātmājās. Jāņa Locika mājās izvietojās sagatavošanas klase un Jāņa Kokina mājās 4. sākumskolas klases. Pēc brīža Jānis Kokins skolas vajadzībām uzcēla jaunu māju.

1935. gadā skolā jau darbojās 5. klases. Mācības notika latviešu valodā. Otrās pasaules kara laikā skola nodega. Mācības turpināja „Teivānos” Filimanoviča mājās, vēlāk līdz 1946. gadam Pitkeviča mājās. Pēc kara skolu pārcēla Velksmēs, kur tā eksistēja līdz 1959. gadam. Padomju okupācijas laikā skolas Locikos vairs nebija, jo Lāčos ieradās krievu armija, kura pārdēvēja Lāčus par Locikiem.

Uzplaucis zieds lielgabala stobrā

1993. gadā sākumskolas klases sāka strādāt bijušajā karavīru ambulatorijas ēkā, bet 1994. gada 1. septembrī Lāču pamatskola tika svinīgi atklāta bijušo kazarmu ēkā. Šo datumu var uzskatīt par skolas dibināšanas vai atjaunošanas datumu.

Skolā 2024. gadā ir modernas iekārtas – tāfeles, interaktīvās klases, savesta kārtībā fasāde, uzbūvēta sporta zāle. Netrūkst arī skolēnu. To skaits gadiem ejot tikai pieaudzis. Patlaban Lāču pamatskolā mācās vairāk nekā 150 audzēkņi un strādā 21 skolotājs! Skolai ir virkne sasniegumu konkursos, olimpiādēs un skatēs. ”Lepojamies ar to, ka pagājušajā mācību gadā Augšdaugavas novadā esam pirmie mācību sasniegumu jomā, kā arī pirmie interešu izglītībā. 2023. gadā ieguvām Augšdaugavas novada sporta laureāta balvu,” panākumus uzskaita skolas direktors Andris Meškovskis, izsakot arī pateicību Augšdaugavas novada domei, Naujenes apvienības pārvaldei, Izglītības pārvaldei un vecāku padomei par atbalstu un sadarbību.

“30 gadi ir gan daudz, gan maz vienlaicīgi. Šī skola ir jaunākā Augšdaugavas novadā. Pateicoties Jānim Geibam, tā laika Daugavpils rajona tautas padomes vadītājam, kazarmas tika pārveidotas par skolas ēku. Cik labi, ka izglītība guva

priekšroku pāri militārismam. Priecē, ka skola aug un attīstās,” teic Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Viņš arī pateicās skolotājiem, vecākiem un skolēniem par kopīgu darbu un cer, ka topošais industriālais parks un ar to nākošās darba vietas Locikos tikai kuplinās skolas saimi ar jauniem izglītojamiem.

Domes priekšsēdētājs pasniedza pateicības rakstus par “Ilggadējo un augsti profesionālo darbu skolēnu audzināšanā un izglītošanā” skolotājai Inārai Parfjonovai un Nataļjai Leitānei. “Par godprātīgu un kvalitatīvu darbu veikšanu” pateicības rakstu pasniedza apkopējai Lūcijai Buķei.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe pasniedza sertifikātu 1160 eiro vērtībā daudzfunkcionāla printera iegādei. Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska atzina, ka skola ir prestiža, jo tai vienmēr ir sasniegumi olimpiādēs, koris un deju kolektīvi. J. Zarakovska novēlēja palikt uzticīgiem savai skolai: “Ja skolas kadri bieži nemainās, ko var teikt par Lāču pamatskolu, tad skolotājiem šeit labi klājas.”

Skolas atklāšanā 1994. gadā kā Daugavpils rajona izpilddirektors piedalījās Vitālijs Aizbalts. Viņš atceras laiku, kad padomju armijas virsnieki sāka nodot infrastruktūru skolas vajadzībām: “Šis ir vienīgais Latvijā padomju armijas ciemats, kurš ir pilnībā saglabāts. Gan dzīvojamais fonds, gan kultūras fonds, gan cita infrastruktūra. Kad gājām pa telpām, bijusī Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša ar lūpu krāsu sāka rakstīt, kur atradīsies kāds kabinets. Ticiet vai nē, pēc pusgada kabineti tika iekārtoti tieši tā, kā dāmas ar lūpu krāsu bija uzrakstījušas.” Zīmīgi arī ir tas, ka dienu pirms Lāču pamatskolas atklāšanas, 1994. gada 31. augustā Latviju pameta pēdējā okupantu karaspēka vienība. Valdis Birkavs, toreizējais Latvijas ministru prezidents, ierodoties svinīgajā skolas atklāšanas pasākumā Lāču skolu salīdzināja “ar uzplaukušu ziedu lielgabala stobrā”.

Savu artavu skolas tapšanā ieguldīja arī bijusī Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un Naujenes pagasta vadītāja Vasilisa Pudovkina.

Pasākumā piedalījās arī Naujenes apvienības pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, kura dāvināja skolai divus kokus, Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brovkins, Naujenes “Rūķīša” vadītāja Anna Veidere, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs un Lāču pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Oļesja Ņikitina. Viesi pasniedza piemiņas dāvanas un izteica pateicības par sadarbību.

LIZDA Augšdaugavas novada arodorganizācijas vārdā Vita Vanagele pasniedza atzinības rakstus:

  • Direktoram Andrim Meškovskim;
  • Direktora vietniecei izglītības jomā Zinaīdai Šumskai;
  • Skolotājai Inārai Parfjonovai.

Skolu ar pateicībām un labiem vārdiem sveica dažādu gadu absolventi. Pasākuma noslēgumā skanēja skolas himna. Skolā tika izveidota izstāde, kas ir veltīta dažādiem interesantiem ar skolas vēsturi saistītiem faktiem.

Paldies par uzstāšanos pasākumā Lāču pamatskolas diviem tautas deju kolektīviem!

Ko par skolas atklāšanu raksta 1994. gada laikraksti?

Latvijas Vēstnesis nr. 103, 1994. gada 3. septembrī. “Ministru prezidents Lāču pamatskolā”:

1. septembrī, piedaloties Daugavpils rajona Lāču pamatskolas atklāšanas ceremonijā, Ministru prezidents Valdis Birkavs izteica lielu prieku par jauno skolu, kas ierīkota Krievijas armijas atstātajās kazarmās. "Šī skola ir kā puķīte apklusuša lielgabala stobra galā," sacīja Ministru prezidents. Karavīrus šajās sienās nomaina zemnieku, ražotāju, baņķieru un tirgotāju bērni.

V. Birkavs atzīmēja, ka skola simbolizē valsts atdzimšanu: "Mēs ieiesim nākošā gadsimtā nevis kā bruņota lielvalsts, bet kā zinoša, izglītota tauta." Pateicoties Naujienas pagasta pašvaldības, rajonu skolu valdes un sponsoru palīdzībai, bijušo kazarmu ēka ir pārvērtusies līdz nepazīšanai.

Turpmāk tās gaišajās telpās zināšanas apgūs Lāču ciematā dzīvojošie bērni. Jaunajā skolā mācības notiks krievu valodā, bet izveidota arī pirmā klase ar latviešu apmācības valodu. Turklāt ir atvērta eksperimentālā sagatavošanas grupa, kurā krievu bērni varēs mācīties latviski.

Savu artavu skolas izveidē ir ieguldījusi arī valdība. Ministru prezidents pasniedza skolas direktorei rakstisku lēmumu par līdzekļu piešķiršanu kompjūteru iegādei.

“Neatkarīgā Cīņa” Nr. 203 1994. gada 2. septembrī. “Valdis Birkavs atklāj Lāču pamatskolu”:

Ministru prezidents Valdis Birkavs 1. septembrī ar lidmašīnu ieradās Daugavpilī, lai piedalītos Daugavpils rajona Naujienas pagasta Lāču ciema pamatskolas atklāšanā. Atklāšanas ceremonijā premjers izteica lielu prieku par jauno skolu, kura ierīkota Krievijas armijas atstātajās kazarmās. «Šī skola ir kā puķīte apklusuša lielgabala stobra galā,» sacīja Valdis Birkavs.

Lāču pamatskolas iekārtošana rajona padomei izmaksājusi 250 tūkstošus latu. Pēc tam, kad garīdznieks bija iesvētījis klases un kabinetus, Valdis Birkavs vadīja pirmo pedagoģiskās padomes sēdi…

“Lauku Avīze” Nr. 69 1994. gada 3. septembrī vēsta, ka Naujenes pagasta Lāčos kara daļas bijušajās kazarmās tika atklāta pamatskola. Mācības tajā uzsāka 108 bērni. Pirmajā klasē mācības iesāka pieci latviešu bērni. Turpmāk skolu bija iecerēts pārveidot par divplūsmu mācību iestādi. Rajona padomes pārstāvji skolai uzdāvināja firmas “Sharp” kopējamo iekārtu.

Vēsturisko deju meistarklase Kultūras centrā “Vārpa”