Kopienas ASS Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskola uzsākusi darbību projektā “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) un finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas laiks 2022.gada janvāris- oktobris. Projektā iesaistījušās 8 Latvijas skolas. Katrā skolas komandā-trīs pedagogi.
Projekta mērķis - veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”; praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās vietējās kopienā.
Skolas darbība norit daudzkultūru vidē. Katras kultūras indivīds nes sevī savas vērtības un ideālus. Skolā tiek radīta un uzturēta vide, kurā uzkrājas materiālais un nemateriālais mantojums, tiek praktizēta kultūras un mākslas jaunrade, bet mēs vēlētos lielāku akcentu likt uz izglītojamo sabiedriskajām aktivitātēm un personiskās līderības attīstīšanu.
Skolas ikdienā ir nozīmīgi piedzīvot ne tikai dažādus notikumus, bet līdzdarboties. Būtiski ir veidot ne tikai vidi, kurā var sadarboties ar citiem cilvēkiem un gūt pieredzi, bet jāmāca domāt, izteikt viedokli, darīt un radīt jaunas lietas, būt atbildīgiem par savu un kopienas izaugsmi.
Programmas apguves satura pirmajā seminārā, kurš notika 3.martā, iepazināmies ar projekta satura struktūru, pilsoniskās izglītības īstenošanas iespējām mācību stundās, audzināšanas darbā, darbā ar skolēnu pašpārvaldi, ārpusskolas sadarbībā (ar pašvaldību, uzņēmējiem, NVO u.c.).
Skolu komandu uzdevums projekta norises gaitā aprobēt izstrādātos materiālus, kas saistīti ar atbildības, sadarbības un solidaritātes veicināšanu, sniegt atgriezenisko saiti projekta komandai. Jauns izaicinājums būs organizēt pilsoniskās līdzdalības kampaņu ar mērķi mobilizēt sabiedrības atbalstu, izmantojot demokrātiskus paņēmienus, lai rosinātu pārmaiņas sabiedrībā.
Mūsu skolas iesaistīšanās šajā projektā ļaus mums ne tikai saglabāt esošās iestrādes, bet sniegs metodisku atbalstu, jaunas idejas, kā uzlabot darbu ar jauniešiem.

Tiek izsludināts Grantu konkurss 2022