Kalupes pagastā veidos Sociālā atbalsta pakalpojuma centru

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta “Sociālā atbalsta pakalpojuma centra izveide Lielā iela 43, Kalupē, Kalupes pagastā” īstenošanai. Aizņēmuma apjoms sastāda 118683,13 eiro.

Daugavpils novada Sociālais dienests ir Daugavpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Daugavpils novada teritorijā.

Dienesta uzdevums ir īstenot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ar Daugavpils novada domes lēmumiem noteiktos sociālos pakalpojumus un palīdzības pasākumus personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils novada teritorijā, kā arī citām personām, kuras atbilst spēkā esošās likumdošanas prasībām, tostarp, sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sociāli neaizsargātām personām un ģimenēm, lai palīdzētu pārvarēt ikdienas grūtības un integrēties sabiedrībā.

Lai risinātu esošās problēmas, Daugavpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu izveidot Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālo atbalsta pakalpojumu centru, izvietojot to pašvaldības īpašumā esošās ēkas 1. stāvā, Lielā ielā 43, Kalupes pagastā. Šīs telpas pašlaik netiek izmantotas.

Izveidotais centrs atradīsies ģeogrāfiski izdevīgā vietā sabiedriskā transporta, nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes pieejamības jomā.

Tajā tiks veikts sociālais darbs, mazinot vai likvidējot sociālās problēmas un veicinot novada iedzīvotājiem spēju pašiem pārvarēt savas grūtības, būt neatkarīgiem, atjaunot un uzturēt sociālās ikdienas prasmes. Tāpat tiem tiks sniegta palīdzība bērnu audzināšanas un izglītošanas jautājumos un nodrošināta veselības aprūpes pieejamība.

Sociālā atbalsta centra izvietošanai Lielā iela 43, Kalupes pagastā tiks veikta ēkas 1. stāva vienkāršota atjaunošana, kur paredzēts veikt telpu pārplānošanu, remontu, logu nomaiņu, jaunas ieejas ierīkošanu, tualetes pārbūvi, teritorijas pie ieejas labiekārtošanu, vides pieejamības nodrošināšanu un inženiersistēmu atjaunošanu.

Būvniecības darbu veikšanai ir veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums 114160,15 eiro vērtībā. Līgumu izpildes termiņš ir 2018. gada decembris.

Antons Soms: “Bērni un mazbērni ir mans turpinājums”