Juzefovas parks nodots ekspluatācijā un gaida tūristus

AKTUĀLI

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

5. jūnijā ekspertu komisija devās uz vienu no skaistākajiem Daugavpils novada parkiem – Juzefovas parku, lai novērtētu paveiktos parka pārbūves pirmās kārtas darbus, kas veikti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Parki bez robežām” ietvaros. Parks atrodas Naujenes pagastā iepretim Naujenes Novadpētniecības muzejam.

Parka pārbūves pirmā kārta aptvēra parka visapmeklētāko daļu: dienviddaļu ar dīķi, plašu lauci līdz parka rietummalai un platību abpus grāvim.  Pirmajā kārtā ietilpa pastaigu ceļu izbūve ap lauci, gar esošā dīķa ziemeļu, austrumu un dienvidu malu, parka ceļš gar šķērsgrāvja ziemeļmalu līdz atpūtas laukumam “vecā kunga māja”. Jauni pastaigu ceļi ierīkoti tā, lai veidotos savstarpēji saistīti lokveida maršruti.

Šajā kārtā īstenota tiltiņu izbūve pār grāvjiem, skatu platformas izbūve, nozāģēti bīstamie un bojātie koki, veikta dīķa tīrīšana, kā arī apgaismojuma ierīkošana, solu un atkritumu urnu uzstādīšana. Tā kā visā parkā ārkārtīgi trūcis krūmu grupu, ir iestādīti lielā auguma krūmi un koki.

Laternas izmanto saules baterijas, un to gaismas spektrs ir draudzīgs kukaiņiem

Daudzi viesi, piebraucot pie objekta, visticamāk pievērsīs uzmanību tam, ka teritorija nav nopļauta, kā to šķietami ir nepieciešams darīt mūsdienās. Zāle parka laucēs pļaujama ne zemāk kā 10 cm augstumā un ne agrāk par Jāņiem, lai saglabātu pļavas ziedaugu daudzveidību, kas pārprasta skaistuma dēļ vairākumā Latvijas parku jau ir neatgriezeniski iznīcināta. Kā atzīst parku un ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis, kas bija viena no būvprojekta izstrādātājām, ainavu parkam nopļautā zāle nekad nav bijusi raksturīga:

”Šis ir bijušās muižas parks. Muižu laikos neviens nebija pļāvis zāli tā, lai paliktu tikai pliks ”noskūts” zāliens. Agrākos laikos gaidīja, kamēr viss nozied. Tikai vēlāk varēja nopļaut sienu un ļaut parkam atkal ataugt. Katru gadu muižas parki ziedēja. Muižu parkos vienmēr ir bijis dabīgs pļavas tipa zāliens, jo parkam ir jābūt ziedošam.”

Saskaņā ar vēsturiskiem avotiem muižām ir raksturīgs tieši ziedošais pļavas parks  

”Par Latvijas muižas parkiem vācu valodā ir atrodams ļoti daudz 19. – 20. gs. sākuma materiālu par to, kā izskatījušies zālieni pie muižām. Tur tiek aprakstītas garas ziedošas zāles, kuras tika apjūsmotas muižas saimnieka meitu pastaigās. Vai piemēram, atrodam tekstu, ka kalpu bērns tiek nosūtīts parkā, lai nopļaut puķes, ko vāzē ielikt,” stāsta parku un ainavu arhitekte. Viņa arī piebilst, ka agrāk Juzefovas parka daļa bijusi lauksaimniecības zeme, un tas ir bijis mazāks. Agrāk visus kokus no apstrādājamās zemes neizcirta, vienkārši apbrauca apkārt. Tieši tādēļ šajā parka daļā ir saglabājušies lielie koki.

Parkā sastopami vareni simtgadīgie koki - ozoli un lapegles

Juzefovas parks ir aizsargājams dendroloģiskais stādījums, tādēļ parka pārbūve notikusi, konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un ievērojot aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

Projekta vadītāja Juta Valaine atzīst, ka projektu var raksturot kā ”pacietības pārbaudītāju”, jo tā tapšanas laikā ir nācies risināt vairākus būtiskus jautājumus ar atbildīgajām iestādēm:

”Kopumā ir padarīts liels darbs. Mēģinājām saudzēt visu, kas šeit ir vērtīgs. Pateicamies visām iesaistītām pusēm par pretimnākšanu un aktīvo iesaisti.”

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne izteica gandarījumu par parka pārbūves veiksmīgu realizāciju un cer, ka nākotnē izdosies realizēt tā atjaunošanas otro daļu. Naujenieši ar nepacietību gaida parka rekonstrukcijas otro kārtu, kurā tiek cerēts būtiski uzlabot sporta infrastruktūru pagastā.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika objekta ekspluatācijas nodošanas komisijas galavārdā pateicās visām iesaistītām pusēm par rūpīgo pieeju projekta realizācijā:

”Mēs meklējam pareizo viedokli ainavu un parku izveidē, tieši tādēļ arī šinī projektā mūsu nostāja pēc ekspertu piesaistes daudz kur mainījās. Cerams, arī iedzīvotāji sapratīs un novērtēs jauninājumus tad, kad parks tiks lietots. Mums ir jāparāda parka dabisko skaistumu!”

Projekta ietvaros uzstādītie jaunie soliņi, urnas, tiltiņi un atjaunotais celiņš

Projekta “Parki bez robežām” īstenošanas laiks ir 24 mēneši, kopējās projekta izmaksas ir 700 000 eiro, no kuriem programmas finansējums – 630 000 eiro. Jāprecizē, ka Juzefovas parka projekts, kas ir tikai viens no daudziem realizētiem objektiem, izmaksājis 91 000 eiro, kur 10% jeb 9100 eiro ir pašvaldības daļa, savukārt ES līdzfinansējums sastāda pārējos 90%.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Atklāta bērnu mākslas darbu izstāde “Augšdaugava”