Jauno pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi līdzfinansēs valsts

Pašvaldība

Ministru kabineta sēdē apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”. Tā mērķis ir noteikt kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei.

Lai nodrošinātu savlaicīgu jaunizveidoto novadu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī ievērojot ilgtspējības un nepārtrauktības principus, ministrija, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, piedāvā valsts atbalstu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas sagatavošanai.

Ministrs Juris Pūce:

Līdz brīdim, kad administratīvi teritoriālas reformas ietvaros pašvaldības apvienosies, ir veicams liels darbs, izstrādājot kopīgu redzējumu par jaunizveidojamā novada attīstību un prioritātēm. Ministrija nākamā gada budžetā ir paredzējusi mērķdotācijas 1049800 eiro apmērā šī kopīgā redzējuma jeb stratēģijas un attīstības programmas izstrādes līdzfinansēšanai. Šie ir būtiski dokumenti jaunizveidotajai pašvaldībai, jo pamatos tās attīstības virzienus ļaujot piesaistīt to īstenošanai publisko un Eiropas savienības līdzfinansējumu.”

Jaunajām apvienotajām pašvaldībām valsts mērķdotāciju piešķir un izmaksā tai jaunajā novadā ietilpstošajai pašvaldībai, kur ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Līdz 2021. gada 30. jūnijam šī pašvaldība arī vada attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādi. Noteikto kārtību piemēro arī kopīgu plānošanas dokumentu izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Augšdaugavas novadu, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai un Ventspils novada pašvaldībai, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Jelgavas novadu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Rēzeknes novadu.

Lai pieteiktos valsts finansiālajam atbalstam, jaunizveidojamajā novadā ietilpstošā pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu, līdz 2020. gada 30. oktobrim Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniedz pieteikumu, tostarp norādot, kā noritēs savstarpējā sadarbība jaunā, kopējā dokumenta izstrādē. Pašvaldībām ir rīcības brīvība izvēlēties, kura dokumenta - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei izlietot piešķirto līdzfinansējumu.

Valsts mērķdotācijas ietvaros atbalstāmas izmaksas, kas saistītas ar jaunu kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes darbībām, piemēram, plānošanas dokumentu izstrādes vadība, speciālistu un ārējo ekspertu piesaiste plānošanas dokumenta vai tā daļu izstrādei, plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšana un nodrošināšana.

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām projekta izstrādei paredzēts izmaksāt divos maksājumos – 50% piešķirtās summas izmaksā avansā un 50% pēc izstrādātā plānošanas dokumenta nodošanas publiskajai apspriešanai. Būtiski, lai attīstības plānošanas dokumentu izstrādē piedalās visas jaunizveidojamā novada pašvaldības, jo nākotnes attīstības jautājumi un attīstības projektiem pieejamais finansējums būs tiešā cēloņsakarībā ar vispusīgi izvērtētu un pilnvērtīgi sagatavotu dokumentu. Iesniegumus un atskaites dokumentus izvērtē Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt par saņemtā valsts mērķdotācijas izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim, atbildīgs ir tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kura ir finansējuma saņēmēja.

Viens saņēmējs var pieprasīt valsts mērķdotācijas līdzfinansējumu ne vairāk kā 36 200 eiro apmērā no šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts mērķdotāciju piešķir no VARAM valsts budžeta programmas**, 2020. un 2021. gadam paredzēts finansējums 1049800 eiro apmērā.

Īstenojot pašvaldību reformu, vietvaras sagaida būtiskas pārmaiņas, tāpēc pašvaldībām tām jāgatavojas savlaicīgi. VARAM sagatavotā rokasgrāmata “Metodika 2021.gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai” ietver praktiskus ieteikumus par procesiem, kas pašvaldībām ir jāveic jau tagad, un vadlīnijas šo procesu organizācijai, koordinēšanai un vadīšanai. Būtiskākie uzdevumi ir reorganizācijas plāna sagatavošana, administratīvās struktūras projekta izstrāde un attīstības plānošanas dokumentu – stratēģijas un attīstības programmas projektu izstrāde. Šo uzdevumu veikšanai pašvaldībām arī paredzēta mērķdotācija.

*saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
**30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”

Avots: Ministru kabinets

Pieteikšanās nometņu vadītāju apliecību pagarināšanas kursiem