Jaunieši izstrādās jaunu stratēģiju projekta “Attīsti sevi un savu novadu!” ietvaros

AKTUĀLI

Šogad beidzas Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam darbības termiņš. Lai izstrādātu jaunu kvalitatīvu politikas stratēģiju 2018.-2024.gadam, tiks īstenots projekts “Attīsti sevi un savu novadu!” programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros, kā strukturētā dialoga - jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās – projekts.

Projekts "Attīsti sevi un savu novadu!" tiek īstenots ar mērķi, lai kopā ar Daugavpils novada jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem izstrādāt jaunu Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģiju 2018.-2024.gadam. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti vismaz 150 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbinieki, Daugavpils novada domes deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji, kā arī skolu direktori un citi, kas tiešā un netiešā veidā tiek iesaistīti un spēj ietekmēt jaunatnes politiku ne tikai novadā, bet arī valsts un Eiropas Savienības līmenī.      18. un 20. jūlijā tika rīkotas informatīvās tikšanās Skrudalienas, Medumu, Naujenes un Višķu pagastā, uz kurām tiks aicināti kaimiņpagastu jauniešu, pagasta pārvalžu un iestāžu vadītāji un pārstāvji, uzņēmēji, skolu administrāciju pārstāvji un NVO pārstāvji. Šo tikšanos ietvaros tiks analizēta iepriekšējā jaunatnes stratēģija, rīkotas darba grupas, kuru ietvaros dalībnieku diskutēs par tēmu “Mans sapņu pagasts”. Jauniešu salidojuma ietvaros, kas notiks 5.-6.augustā, jauniešiem būs iespēja smelties iedvesmu par to, kā brīvprātīgais darbs, vēlme attīstīt sevi un dot iespēju attīstīties citiem, gribasspēks un vēlēšanās palīdzēt Viena no tādām organizācijām ir biedrība “Esi Pirmais”, kas darbojas Daugavpilī un organizē amatieru futbola un basketbola turnīrus. Projekta kulminācija būs 15.septembrī, kas norisināsies strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem”. Uz šo pasākumu tiks aicināti jaunieši, novada domes pārstāvji, deputāti, pagasta pārvalžu pārstāvji, skolu administrācijas, NVO pārstāvji, NVA pārstāvji, karjeras konsultanti, uzņēmēji, eksperti. Pasākuma ietvaros tiek plānots organizēt darba grupas, kas izstrādās stratēģijas atsevišķu nodaļu pamatus, ģenerēs idejas un veicinās turpmāko savstarpējo sadarbību. Skolēnu rudens brīvlaikā norisināsies nometne “Jauno līderu skola”, kuras ietvaros jaunieši arī saliks jauno stratēģiju, papildinās to un koriģēs. 20. decembrī tiek paredzēta Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024.gadam prezentēšana iespiestā un elektroniskā veidā. Stratēģijas iespiestais variants tiks izdalīts novada jauniešu centriem un pulcēšanās vietām, skolām, bibliotēkām.

Jaunatnes politikas stratēģijai ir jākļūst par pamatu tam, lai motivētu jauniešus palikt un attīstīt sevi un savu novadu. Šis projekts mums ir nepieciešams, lai savā veidā iedrošinātu jauniešus atgriezties un paradītu veidu, kā viņi var attīstīties Daugavpils novadā. Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2018.-2024.gadam ir svarīgs plānošanas dokuments, kas, vismaz daļēji ļaus atrisināt jauniešu aizbraukšanas problēmu. Stratēģijas uzdevums ir virzīt jaunatnes darbu virzienā, kurš palīdzēs jauniešiem attīstīties, mācīties, gūt jaunas prasmes un iemaņas. Mēs paši, kā jaunatnes politikas virzītāji un koordinatori Daugavpils novadā, vēlamies veltīt jaunāko plānošanas periodu jauniešu informētībai par uzņēmējdarbības attīstību, sociālo brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo darbu, jauniešu komunikācijas spēju paaugstināšanu.

Turpmākajos 7 gados ir nepieciešams ieinteresēt jauniešus darboties sava novada labā, veicināt tā izaugsmi. Otrkārt ir jāaudzina paaudze, kas būs konkurētspējīga Latvijas darba tirgū. Ir jāvecina, lai jaunieši nebrauktu prom no valsts un vecinātu Latvijas kopējo izaugsmi. Jaunatnes kustībai ir jāveicina arī patriotisma līmeņa izaugsmi gan pret savu novadu, gan pret savu valsti. Projekta ietvaros mēs vēlamies veicināt to, lai jaunieši attīstītu loģiskās domāšanas, argumentēšanas un diskusiju prasmes. Jauniešiem ir jāspēj aizstāvēt un pārstāvēt savas intereses un vajadzības, kas nāks par labu gan viņiem, gan sabiedrībai kopumā. Projektam jāspēj palīdzēt izaudzināt intelektuāli stipru sabiedrības daļu.

Informāciju sagatavoja:
Milāna Loča,
Jaunatnes projektu koordinatore

"Meža un dārza dienu" vērtēšanas komisijas izbraukumi