Izsoles zemes vienībām

Izsoles

  •  27. martā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0442 2.72 ha platībā, kura ietilpst nekustamajā īpašumā „Sarkaņi 2” ar kadastra numuru 4468 005 0410, un atrodas  Līksnas pagasts, Daugavpils novads. Zemes vienība atrodas ~ 6 km attālumā no valsts nozīmes autoceļa, apkārtnē dominē atsevišķi stāvošas viensētas un LIZ teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 1800.
  • 17. aprīlī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Jaunrumpiški” , Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads ar kadastra apzīmējumu  4486 002 0167    1.69 ha  platībā, kura atrodas ~5.7 km attālumā no Skrudalienas ciemata, apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve, meža teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas – tieša piebraucama ceļa nav. Objekta sākotnējā cena –  EUR 2228.00.
  •  18. aprīlī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Arodi 1” ar kadastra apzīmējumu 4468 002 0213 1.87 ha platībā, Līksnas pagasts,  Daugavpils novads, kura atrodas ~8 km attālumā no Līksnas ciemata, ~18 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas,  apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā vidējas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 2268.00
  •  18. aprīlī plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Migliņas”, ar kadastra apzīmējumu 4462 006 0067 8.9 ha platībā, kura atrodas ~4,5 km attālumā no Kalupes ciemata, ~30 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas, apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve, meža teritorijas. Netālu atrodas Ūdas upe. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā vidējas. Objekta sākotnējā cena – EUR 6958.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

  •  17. aprīlī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „Voitiški U”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads ar kadastra apzīmējumu 4486 002 0044 4.06 ha platībā, kura atrodas ~2.4 km attālumā no Skrudalienas ciemata, apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve, meža teritorijas. Atrodas grants seguma ceļa malā. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4948.00.
  • 18. aprīlī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „Ozolaine”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads ar kadastra apzīmējumu  4486 002 0217    4.72 ha  platībā, kura atrodas ~2.4 km attālumā no Skrudalienas ciemata, apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve, meža teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā labas – atrodas grants seguma ceļa mālā.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 5398.00.
  •  18. aprīlī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0289 965 m2 platībā, Sventes pagasts, Daugavpils novads, kura atrodas ~9 km attālumā no Sventes ciemata, apkārtnē dominē vasarnīcu apbūves teritorija. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā labas – atrodas iebraukta lauku ceļa mālā.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1168.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. gada 13. aprīlim plkst. 15.00.

 

ALTUM 22. martā Daugavpilī aicina uz “Starta dienu” jaunajiem uzņēmējiem