Izsoles zemes vienībām

Izsoles

2018. gada 24. jūlijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Jaunrumpiški” ar kadastra apzīmējumu 4486 002 0167 1.69 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada. Skrudalienas pagastā, ~5.7 km attālumā no Skrudalienas ciemata un 16.7 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē dominē Lauksamniecībā izmantojamās zemes, viensētu apbūve , meža teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas – tieša piebraucamā ceļa nav. Objekta sākotnējā cena – EUR 2228.00. Noteikumi 2018. gada 24. jūlijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0036 8.72 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada Sventes pagastā, ~8 - 9 km attālumā no Sventes ciemata un ~25 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtējo ainavu zemes gabala tuvumā pamatā veido meža zemes un lauksaimniecības zemes. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas. Objekta sākotnējā cena – EUR 18 806.00. Noteikumi Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. Tālr. uzziņām: 29412676, 26357842.

Dubnas pagasta svētki