Izsoles dzīvoklim un zemes vienībām

AKTUĀLI

  • 2019. gada 22. janvārī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.14 ar kopējo platību 55.2 m2, Muitas iela 13, Muitas, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2200.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. gada 18. janvārim plkst. 15.00.

  • 2019. gada 22. janvārī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Upes” ar kadastra apzīmējumu 4466 001 0365 0.4656 ha platībā, kurš atrodas Demenes pagastā ~ 500 m attālumā no Kumbuļu ciemata un ~ 20 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 854.00.

  • 2019. gada 22. janvārī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Maldoņi” ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0437 2.96 ha platībā, kurš atrodas Demenes pagastā, apdzīvotas vietas Jāņuciems tuvumā, ~ 8 km attālumā no pagasta centra un ~ 18 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, meža zemes un atsevišķas lauku viensētas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 5136.00.

  • 2019. gada 29. janvārī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Piegaldnieki” ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2495 0.06 ha platībā, kurš atrodas Kalkūnes pagasta , apdzīvotā vietā „Galdnieki” , ~ 1.5 km attālumā no Kalkūnes ciemata un ~6.5 km no Daugavpils pilsētas centra.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1006.00.

  • 2019. gada 29. janvārī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0062 6323 m2 platībā, kurš atrodas ~ 4 km attālumā no Sventes ciemata un ~13 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra. Zemes gabals atrodas ~ 120 m attālumā no grants ceļa.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 930.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

 

Medumu pamatskolā apskatāma Mečislava Koroļa privātizstāde “Nauda Latvijā. 1918.-2018.g.”