Izsoles

AKTUĀLI

24. oktobrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 87, „11”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0286. Objekta sākotnējā cena – EUR 1650

24. oktobrī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „296” , Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 0.0659 ha platībā, ar kadastra numuru 4460 004 1939. Objekta sākotnējā cena – EUR 850

24. oktobrī plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Atpūta 124”, Sventes pagasts, Daugavpils novads 0.0733 ha platībā, ar kadastra numuru 4488 009 0280. Objekta sākotnējā cena – EUR 480

24. oktobrī plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4462 002 0376 2.13 ha platībā, un atrodas Kalupes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 400

24. oktobrī plkst. 11:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Straujupe”, ar kadastra numuru 4460 003 0264 7500 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 920

24. oktobrī plkst. 12:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Vezumnieki” ar kadastra numuru 4474 005 0230, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0367    2.41 ha  platībā un būve,  Vecstropi, Naujenes pagasts,  Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 9555.20

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 20. oktobrim plkst. 15.00.

24. oktobrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0820 0.4 ha platībā, Sventes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 540.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

 

Pieņemts lēmums par Nīcgales sākumskolas likvidāciju