Izsolē pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus

Izsoles

IZSOLES

 Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.10,  Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4462 900 0057 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 493/5536 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454 002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 830.00.

Noteikumi

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Meža zemenes” ar kadastra numuru 4450 007 0446, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 450 007 0584 1.01 ha platībā, uz kura atrodas mežs 0.86 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 500.00.

Noteikumi

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Magones” ar kadastra numuru 4450 007 0485, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0657 0.15 ha platībā, un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 470.00.

Noteikumi

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 002 0150 0.67 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Āboliņš” ar kadastra numuru 4468 002 0150, un atrodas Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 140.00.

Noteikumi

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4476 006 0053 2.66 ha platībā, uz kura atrodas mežs 2.05 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Dreisku mežmala” ar kadastra numuru 4476 006 0053, un atrodas Nīcgales pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5 830.00.

Noteikumi

- 2021. gada 8.jūnijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Smaidas” ar kadastra numuru 4498 001 0252, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 001 0567 6.48 ha platībā, un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 9 910.00.

Noteikumi


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 4.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.

Māksla Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa" skatlogā