Izsolē pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus

Izsoles

IZSOLES

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 15.jūnijā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0340 10.68 ha platībā, uz kura atrodas mežs 7.99 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Dzintari 2” ar kadastra numuru 4450 004 0340, un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 24 280.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 15.jūnijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Niedrītes” ar kadastra numuru 4450 007 0459, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0195 0.2244 ha platībā, un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 480.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 15.jūnijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Lauku lidlauks”  ar kadastra numuru 4468 002 0209, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 002 0209 10.38 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.8 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 17 750.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 15.jūnijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0089 0.5429 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 003 0089, un atrodas “Kalinki”, Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 910.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 15.jūnijā plkst. 11:00 – nekustamo īpašumu “Kamenītes” ar kadastra numuru 4474 001 0807, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0115 1.1171 ha platībā, un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 680.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Jauniešu intelektuālā spēle