Izmaiņas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksā

AKTUĀLI

27. novembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemti lēmumi, kas paredz izmaiņas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksā un maksājumos, kuri ir saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, proti, sākot ar 2024.gada 1.janvāri īres maksa mēnesī tiks noteikta atbilstoši dzīvokļa labiekārtojuma līmenim, ko nosaka pašvaldības domes 2023.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.85 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, kuri stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī. Par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību (likumi.lv) Papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai īrnieks maksās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumus un uzkrājumu remontdarbiem. Iepriekš minētie noteikumi paredz arī īres maksas samazinājumus:

  • 50 % apmērā personām, kuras izteikušas vēlmi īrēt dzīvojamo telpu pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Ilūkstes pilsētu, Subates pilsētu, Naujenes pagastu un Kalkūnes pagastu), kura ir ilgstoši neizīrēta (vismaz vienu gadu);
  • 50 % apmērā dzīvojamai telpai, kas piešķirta daudzbērnu ģimenei;
  • 75 % apmērā dzīvojamai telpai, kurai noteikts sociālā dzīvokļa statuss,
  • 100 % apmērā dzīvojamai telpai, kas piešķirta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš nav vecāks par 24 gadiem.

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo (kuri atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās) telpu īres un nomas līgumus pašvaldības vārdā slēgs pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr.41503008685, juridiskā adrese: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. 65440381, 20339668, e-pasts: sia_nps@inbox.lv,  un SIA “Ornaments”, reģistrācijas Nr.41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, tālr. 65462157, 29383339, e-pasts: ornaments@ilukste.lv.

Ņemot vērā īres maksas izmaiņas, visiem pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem 2024.gada sākumā būs nepieciešams noslēgt jaunus īres līgumus ar pašvaldības kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma, kas stājās spēkā 2021.gada 1.maijā, 9.pantu, dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, šis regulējums attiecas arī uz līgumiem, kuros nav norādīts termiņš, uz kādu dzīvojamā telpa tika izīrēta, līdz ar ko, lai izpildītu likumā noteikto, pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisija šī gada decembrī izskatīs un pieņems lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu termiņu, kuri tika izīrēti uz nenoteiktu laiku. Nosakot īres līguma termiņu, tiks ņemts vērā īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu kavējums. Tāpēc ar dzīvojamo telpu īrniekiem, ar kuriem īres līgumi tika noslēgti uz nenoteiktu termiņu, tiks noslēgti jauni īres līgumi sakarā ar maksājumu izmaiņām jau uz noteiktu termiņu.

Pašvaldības dome ar 2024.gada 1.janvāri pilnvaroja kapitālsabiedrības arī pārvaldīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas.

Izmaiņas noteikumos rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos