Izmaiņas namu pārvaldnieku profesionālās kvalifikācijas līmeņos

AKTUĀLI

No š.g. 1.marta mājas lietas kārtošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir obligāta. Lai iegūtu pieeju BIS mājas lietošanas kārtošanai, ikvienam daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam ir jāreģistrējas Pārvaldnieku reģistrā. To var izdarīt, ja atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. pantam pārvaldniekam ir profesionālā kvalifikācija un ir noslēgts pārvaldīšanas līgums.

Šobrīd praksē nav mazums gadījumu, kad reģistrācija tiek atteikta, jo personai nav atbilstoša kvalifikācija pārvaldīt māju. Apjukumu šobrīd raisa vispārējās kvalifikācijas līmeņu izmaiņas, kas vēl nav nostiprinātas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

Jauna pieeja un tam sekojošas izmaiņas kvalifikācijas līmeņos stājās spēkā pagājušogad  vienlaikus ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā[1], kas paredz, ka turpmāk iegūtais trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

“Pārvaldnieku izglītības iestāde” kā valsts akreditēta izglītības iestāde, kas ieguvusi tiesības realizēt mācību programmu “Namu pārzinis[2]” (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis) uz maksimālo termiņu (līdz 2029.gadam), piedāvā iespēju ikvienam iegūt kvalifikāciju 960 h jeb 7 mēnešu online mācību programmā (ceturtais kvalifikācijas līmenis un iegūtā profesija  “Namu pārzinis”), lai varētu veikt mājas pārvaldīšanas darbības šādos gadījumos:

*             īpašnieks, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju;

*             īpašnieks, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata;

*             īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbinieks, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedrs, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.

Pēc mācību programmas “Namu pārzinis” pabeigšanas un profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas, tiks iegūts ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, taču nemainīsies piešķirtā kvalifikācija – “Namu pārzinis”.

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis dod tiesības veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta otrās un trešās daļas izpratnē un kvalifikācija ļaus reģistrēties Pārvaldnieku reģistrā, iesniedzot iegūto kvalifikācijas apliecību un mājas pārvaldīšanas līgumu.

Vēršam uzmanību!

Jaunais “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”[3], ko drīzumā sāks izskatīt Saeimā, paredz stingrākas prasības pārvaldnieka kvalifikācijai, kas cita starpā nozīmē, ka turpmāk, neatkarīgi no mājas platības, mājas darba plānu drīkstēs sagatavot  persona, kura ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo vismaz  ceturto (pēc jaunajām izmaiņām kvalifikācijas līmeņos) profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu.


[1] https://www.em.gov.lv/lv/dzivojamas-majas-parvaldisana-0

[2]https://www.forcelex.lv/apmacibas/macibu-programmas/profesionala-talakizglitiba-namu-parziniem/kvalifikacija-namu-parzinis/

[3] https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/372ee455-d2ee-42ee-866a-7fd8d046bc39

Novadniece ieguvusi divas godalgas “Novada garšas” produktu kvalitātes konkursā