Informatīvais pasākums „Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīvas”

AKTUĀLI

19.oktobrī Sociālās integrācijas valsts aģentūra Daugavpilī rīkoja informatīvo pasākumu „Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīvas”, kurā piedalījās arī Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Laura Konovaļčika un Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa.

Informatīvajā pasākumā tika apspriesti jautājumi par personu ar īpašām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā un nodarbinātības iespējām.  Kā nodarbinātību sekmējoši  pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika minēti profesionālā rehabilitācija,vides pieejamības nodrošināšana, sadarbība ar darba devējiem un sniegta informācija par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai.Tika atspoguļoti arī labās prakses piemēri nevalstiskajās organizācijās un dota iespēja veidot savstarpējo sadarbību starp dažādām iestādēm,organizācijām un nevalstisko sektoru.

Ligita Liepiņa                                                                             
Kalupes sociālo pakalpojumu un                                                       
sociālās palīdzības centra vadītāja

Sacensības "Foto-orientēšanās Medumu parkā"