Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Ambeļos

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4442 004 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0487 2.4927 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4442 004 0335 003, 4442 004 0335 005, 4442 004 0335 006, 4442 004 0335 007, 4442 004 0335 008, 4442 004 0335 009, kas atrodas Višķu ielā 31, Ambeļos, Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 7800. Izsoles solis - EUR 300. Nodrošinājums - EUR 780. Izsoles sākums – 05.02.2024., izsoles noslēgums – 06.03.2024., plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē:

  • jāiemaksā nodrošinājuma maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV56TREL980257505700B,
  • jāiemaksā reģistrācijas maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV37TREL9807280440200,
  • jāsamaksā maksa par dalību elektroniskajā izsolē un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

☛ Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ambeļu pagasta pārvaldes vadītāju un komunālās saimniecības vadītāju Sandri Kusiņu, mob. 28795288.

☎ Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

Aicina pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām