Ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”

Pagastu un pilsētu ziņas

Paziņojums par iesniegumu darbības akceptēšanai -  ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”

Paredzētās darbības nosaukums, norises vieta (adrese), zemes vienības kadastra apzīmējums - ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”, kas izvietots Augšdaugavas novada Tabores pagasta nekustamajā īpašumā „Griguliņi” – zemes vienībā ar kadastra Nr. 4492 001 0062 un “Kaupišķi - 5” - zemes vienībā ar kadastra Nr.4492 001 0052.

Ierosinātājs - SIA „Inerto materiālu serviss”, Reģ.nr.42103025829, Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401, Tel.28857004, valdis.likosts@mbbetons.lv

Datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu - Vides pārraudzības valsts biroja 2021.gada 8.novembra atzinums Nr.5-04/12

Ietekmes uz vidi ziņojums ar pielikumiem – pieejams:  enviro.lv/Elerne_IVN

Vakcinācija 9.decembrī