Ieguves darbi smilts – grants atradnē “Elerne”

Pašvaldība

Par paredzētās darbības akceptēšanu – ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”, un atļauju uzsākt paredzēto darbību Augšdaugavas novada pašvaldības dome izskatīja SIA „Inerto materiālu serviss” iesniegumu par atļauju uzsākt paredzēto darbību – ieguves darbu turpināšanu un pabeigšanu smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”,  Augšdaugavas novadā, Tabores pagastā, nekustamajā īpašumā „Griguliņi” – zemes vienībā ar kadastra Nr. 4492 001 0062 un “Kaupišķi - 5” - zemes vienībā ar kadastra Nr.4492 001 0052. Paredzētajai darbībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un par Ietekmes uz vidi ziņojumu saņemts Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums. Ziņojuma novērtējuma rezultātā Birojs atzinis, ka nav pamata kopumā aizliegt Ierosinātājas plānoto darbību, taču tā pieļaujama tikai nodrošinot Ziņojumā paredzētos vai tiem līdzvērtīgus risinājumus vides kvalitātes nodrošināšanai un ietekmes novēršanai un samazināšanai, kā arī ievērojot Biroja noteiktos nosacījumus, ar kādiem darbība nav pieļaujama un kādiem – varētu būt īstenojama. Ja tiek pieņemts lēmums par Paredzētās darbības pieļaujamību, Paredzēto darbību iespējams īstenot tikai ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos, Ziņojumā paredzētos un ar šo Biroja atzinumu izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama. Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē  2021. gada 9. decembrī pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību - ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”, un atļaut SIA „Inerto materiālu serviss” uzsākt paredzēto darbību - ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī. Lēmums

Ietekmes uz vidi ziņojums ar informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu – pieejams enviro.lv/Elerne_IVN

Vides pārraudzības valsts biroja 08.11.2021. Atzinums Nr. 5-04/12 vpvb.gov.lv/lv/media/3699/download

Ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu informāciju: Jolanta Bāra Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas vadītāja Tālr. 65422215, 26520687 e-pasts jolanta.bara@augsdaugavasnovads.lv    

Meža veltes šķīvī