Dzīvokļa īpašums Nr. 2, Dīķu ielā 1, Kalupe

Pašvaldība

2017. gada 23. maijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots vienistabu dzīvokļa īpašums Nr. 2,ar kopējo platību 57.8 m2 , kurš atrodas Dīķu ielā 1, Kalupe, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā, ~ 29 km attālumā no Daugavpils pilsētas, ~ 1 km attālumā atrodas izglītības iestādes un ~ 700 m attālumā atrodas pasts. Objekta sākotnējā cena – 1 100,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 19. maijam plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

Dzīvokļa īpašums Nr. 1, „Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagastā