Deputāti noteica atbalstāmo studiju specialitātes pašvaldības stipendiju konkursam

AKTUĀLI

2018. gadā tiks paturpināta Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Šī programma paredz, ka ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, savukārt stipendijai var pieteikties jebkurš novadā deklarētais studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm. Pērn pašvaldības stipendijai pieteicās veterinārmedicīnas studiju programmas studente, kura noslēdza vienošanos ar Sventes pagasta zemnieku saimniecību “Stārķi”.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu un noteica sekojošas 2018./2019. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils novada pašvaldības stipendijas.

Kā pirmā augstākās izglītības studiju specialitāte tika atbalstīta Pārtikas produktu tehnoloģija ar iegūstamo kvalifikāciju “Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”. Šajā specialitātē stipendijai var pieteikties viens topošais speciālists, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Otrā atbalstāmā specialitāte ir Lauksaimniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Agronoms ar specializāciju laukkopībā”. Atbilstošā specialitātē stipendijai varēs pieteikties divi topošie speciālisti, kuri ir vismaz 1. kursa studenti.

Par trešo atbalstāmo specialitāti tika noteikta Lauksaimniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Ciltslietu zootehniķis”, paredzot stipendijas piešķiršanu vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Ceturtā un pēdējā atbalstāmā specialitāte ir Būvniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Inženieris būvniecībā”, paredzot stipendijas piešķiršanu vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz pirmā kursa students.

Lai noteiktu atbalstāmās studiju specialitātes, tika aptaujāti 199 novada uzņēmēji. No šiem uzņēmējiem atsaucās seši, kuriem vajadzīgi speciālisti. Jaunos speciālistus labprāt ņemtu gaļas pārstrādes uzņēmums SIA “Dubiki” Vecsalienas pagastā, kuram nepieciešams pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris, plastmasas tvertņu ražošanas uzņēmums SIA “Rubiki” Līksnas pagastā, kuram nepieciešams inženieris būvniecībā, paipalu ferma SIA “Eka paipalas” Sventē, kuriem vajadzīgs zootehniķis, savukārt SIA “Kļavas V” Līksnas pagastā - agronoms ar specializāciju laukkopībā. Vieglās rūpniecības tehnologus ir pieprasījusi SIA “Lateks D” Kalkūnes pagastā, bet pagaidām tam novadā nav uzsākta ražotne, kas ir pretrunā ar Saistošajiem noteikumiem par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību.

Izvēloties specialitātes, tika ņemts vērā arī jauno speciālistu piesaistes programmas finansiālais nodrošinājums, kas nedrīkst pārsniegt 10 000 eiro. Šobrīd stipendijas jau tiek izmaksātas trim studentiem, kas pašlaik studē veterināriju un medicīnu. 2017./2018. mācību gadā pašvaldības stipendijai bija pieteicies viens students.

Tāpat kā pērn, stipendiju varēs saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt divpusējo vienošanos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties, gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1.kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3.kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  - 250.00 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma. Pastāvēs arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika noteikts uzdot Stipendiju piešķiršanas komisijai izsludināt Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursu 2018./2019. mācību gadam ar dokumentu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 1. septembrim.

Kalkūnē, Medumos, Salienā un Līksnā tiks pārbūvēti grants ceļu posmi