Demenes pagasta Kumbuļos tiek veidots Paaudžu nams

AKTUĀLI

Biedrībai “Sociālā atbalsta centrs” īstenojot projektu, Demenes pagasta Kumbuļos izveidots Paaudžu nams ar mērķi sekmēt sociālo pakalpojumu pieejamību vietējai sabiedrībai un uzlabot sociālo vidi Daugavpils novadā.

Projekts guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju”. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Projekta ietvaros izveidots paaudžu nams, kurā nodrošināti sociālie pakalpojumi vecāka gadagājuma vientuļiem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām, kuri nav spējīgi sevi apkopt veselības stāvokļa dēļ, krīzes situācijās nonākušajiem, piemēram,  bezpajumtniekiem, bērniem – bāreņiem, kuri pēc audžuģimenes vai bērnunama atstāšanas gaida piešķiram dzīvokli, tādējādi sekmējot pilnvērtīgas dzīves iespējas visiem.

Projekta ietvaros ēkai uzstādīti 68 jauni plastikāta logi un nomainītas ārdurvis, ēka pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paaudžu namā var uzturēties 25 iemītnieki, taču ar laiku tajā varētu tikt izmitinātas vismaz 50 personas. Paaudžu nama izveide sekmēs saikni starp paaudzēm, rosinot kopā risināt problēmas, motivējot palīdzēt cits citam un sniegt atbalstu grūtā brīdī.

Projekta īstenošanai piesaistīts Daugavpils novada domes līdzfinansējums 10% (5000 eiro) apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, 90%  (45 000 eiro) - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, pārējās izmaksas (820 eiro) sedz biedrība "Demenes Sociālā atbalsta centrs" un sponsori. Paaudžu nama iemītnieki savu uzturēšanos - ēdināšanu, komunālos pakalpojums - segs paši no saviem līdzekļiem. Pakalpojuma uzturēšanai paredzēts slēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils novada Sociālo dienestu. Paaudžu nama svinīga atklāšana plānota šī gada 30. oktobrī.

Paralēli biedrības “Sociālā atbalsta centrs” īstenotajam projektam arī Daugavpils novada dome ir ieguldījusi līdzekļus topošā Paaudžu nama ēkas uzlabošanā -- 58 489,69 eiro, no kuriem lauvastiesa ieguldīta elektroinstalācijas atjaunošanā un virtuves telpas apdares darbos.

          

Pasākumi Daugavpils novadā. 9.-15. oktobris