Demenē iedzīvotāji apsprieda plašu jautājumu loku

AKTUĀLI

Demenes pagastā iedzīvotāju sapulces noritēja divos ciemos – Kumbuļos un Demenē, pulcējot vairāk kā 85 iedzīvotājus. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne demeniešus iepazīstināja ar paveikto pērnajā gadā, pastāstot, ka šobrīd pagastā dzīvo 1476 iedzīvotāji. 2016.gadā piedzima 16 bērni, savukārt nomira 20 iedzīvotāji. Pagasta pārvaldes budžets sastādīja 1miljonu eiro – tas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nedaudz palielinājies, galvenokārt pateicoties sniegtajiem autogreidera pakalpojumiem, kas ļāva budžetā nopelnīt papildus 8962 eiro.

Diemžēl budžets pildās nepilnīgi debitoru parādu dēļ  – šobrīd ir izveidojies 20 729 eiro liels nekustamā īpašuma nodokļa parāds un 22 753 eiro komunālo pakalpojumu parāds. 2016.gadā uzsākts liels darbs ar parādniekiem. Kumbuļos viens dzīvoklis parādu dēļ jau ir izlikts izsolē.

Šobrīd stabili darbojas Zemgales vidusskola – tajā kopā ar pirmsskolas grupu šobrīd mācās 171 izglītojamais. Demenē ir labi attīstība sociālā darba sfēra, tāpat katru gadu tiek organizēta jauniešu nometne “Cerības dzirkstelīte”, kurā atpūšas sociālā riska ģimeņu bērni no visa novada.

2016.gadā realizēti vairāki attīstības projekti – notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu dīķu atjaunošana un tīrīšana Kumbuļos (2. kārta), ceļa Kovališki – Robeža – Skrinda posma seguma atjaunošana, ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana bērnu pirmsskolas iestādē, uzstādīta laipa Demenes pagastā, kā arī iegādāta jauna automašīna sociālajam darbiniekam un jauna aparatūra Zemgales vidusskolai.

Ieguldījumu Demenes pagasta budžetā sniedz bagātīgie ezeri – pērn noslēgti 16 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi un 25 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu protokoli par zveju Briģenes, Riču, Kumbuļu, Ugarinku, Dervanišķu, Čerņavas un Jāņuciema ezeros. Tas ļāvis iegūt 1550 eiro.

Pagājušajā gadā pieņems lēmums Briģenes ezerā ieviest licenzēto makšķerēšanu. “Šobrīd  vienas dienas licences izdotas 12 personām, uz sešiem mēnešiem – 2, gada – 6, bezmaksas – 6. Par to iekasējām 125 eiro. Šī statistika ir tikai par vienu mēnesi, ceram, ka vasarā interesentu būs krietni vairāk,” norādīja V.Gadzāne. Uz iedzīvotāju bažām, ka tādējādi Briģenē tiks iztērēti zivju resursi, V.Gadzāne atbildēja, ka šobrīd ir iesniegti divi projekti Zivju fondā par Briģenes ezera zivju resursu papildināšanu un informatīvo stendu uzstādīšanu, atgādinot, ka makšķerēšanas licences ir saistošas arī vietējiem iedzīvotājiem.

Gada laikā tika noslēgts 31 darba līgums ar algoto pagaidu darbu veicējiem, kas nodrošināja vidēji 9 darba vietas mēnesī. Diemžēl ar 5 bezdarbniekiem lauzti darba līgumu, neattaisnojoša iemesla dēļ.

Skolēnu vasaras nodarbinātības un skolēnu NVA programmā iesaistījās 17 jaunieši – viņi tika nodarbināti Zemgales vidusskolā, pārvaldē, bibliotēkā, vasaras bērnu nometnē un SIA “Antaris”. Diemžēl Demenes pagasts ir vienīgais novadā, kurā neviens skolēns netika nodarbināts zemnieku saimniecībās. Pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika vēlreiz aicināja Demenes uzņēmējus un zemniekus iesaistīties šajā programmā, jo skolēniem algu 100% nodrošina pašvaldība. Pašvaldības programmā skolēni strādā tikai 2 nedēļas pēc individuāli sastādīta grafika (piemēram, 2 nedēļas var tikt atstrādātas mēneša garumā, atkarībā no noslogojuma un nepieciešamības). Tāpat domes pārstāvji atgādināja, ka bērni, kuri tiks nodarbināti zemnieku saimniecībās, saņems par 10% lielāku algu.

V.Gadzāne ieskicēja galvenos uzdevumus un lielākās problēmas, kuras Demenē prasa risinājumu. Pirmkārt, tas ir pašvaldības ēku sliktais tehniskais stāvoklis – ieguldījumus prasa Demenes kultūras nams, kuram šogad budžetā ir paredzēta logu nomaiņa, tāpat neapmierinošā stāvoklī ir pirmsskolas iestādes ēka un sociālais centrs “Paspārne”.

Pagasts meklē risinājumu arī Kumbuļu ciema degradētajai teritorijai (bijušajai fermai). Kā atklāja pagasta saimniece, kāds no zemniekiem ir gatavs pārņemt šo teritoriju, bet lūdz pagastam kaut daļēji sakopt šo vietu.

Tāpat ir parādījusies iecere un jau sāktas pārrunas, lai Demenes evaņģēliski luterisko baznīcu pārveidotu par kapliču.

Kumbuļu un Jāņuciema iedzīvotāji lūdza risināt ielu apgaismojuma problēmu. V.Kezika apstiprināja, ka ielu apgaismojums ir aktuāla problēma visā novadā. “Ielu apgaismojuma projekti ir ļoti dārgi. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem to nav iespējas izdarīt, tāpēc mēs gaidām, kad atvērsies kāda Eiropas Savienības programma šiem mērķiem. Diemžēl šim nolūkam mēs nevaram arī ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Šobrīd mēs varam tikai uzstādīt atsevišķus gaismekļus pie autobusu pieturām, kas varētu vidēji izmaksāt 3000 eiro.”

Izpilddirektore daudzdzīvokļu māju iemītniekus aicināja iesaistīties pašvaldības energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Viņa atgādināja par galvenajiem nosacījumiem – māju jāpārvalda apsaimniekošanas firmai vai organizācijai, jābūt viena tipa apkures sistēmai visiem dzīvokļiem, kā arī mājas kopējais parāds nedrīkst būt lielāks par 15%. “Pašvaldība šim mērķim ir iedalījusi 110 tūkstoši eiro. Pašvaldība 100% apmērā sedz energoauditu, 100% - tehnisko projektu, līdz 75% - jumta, pagraba, fasādes siltināšanu un logu nomaiņu.”

Kumbuļu iedzīvotāji interesējās vai ciemā varētu uztaisīt parku vai rotaļu laukumu. Tā kā Demenē darbojas 6 aktīvas biedrības, V.Gadzāne aicināja tās rakstīt projektus šiem mērķiem, jo pašvaldība labprāt atbalsta pilsoniskās iniciatīvas projektus.

Demenieši taujāja, kāpēc viņiem netiek nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports, kā tas ir ieviests Daugavpilī. “Lai nodrošinātu bezmaksas transportu vismaz vienu reizi mēnesī novada pensionāriem un invalīdiem, tas pašvaldībai izmaksās vismaz 670 tūkstoši eiro. Tā ir ļoti liela summa, neviena Latvijas lauku pašvaldība to nevar nodrošināt,” paskaidroja V.Kezika. Uz jautājumu, kāpēc pilsētā tiek maksāts lielāks bērna piedzimšanas pabalsts, domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins paskaidroja, ka diemžēl ar šo pabalstu vien nav iespējams atrisināt demogrāfijas jautājumu un nodrošināt, ka šie bērni ne tikai ne reģistrēsies, bet arī dzīvos un mācīsies vietējā skolā. “Ilūkstes novads pirms trīs gadiem ieviesa 300 eiro piedzimšanas pabalstu, bet šobrīd ir atgriezušies pie 100 eiro, jo prakse pierādīja, ka tas nesniedz efektu iedzīvotāju skaita pieaugumam.” Pašvaldība uzskata, ka atbalsts ģimenēm ir efektīvāks ilgtermiņā, nevis ar vienreizēju pabalstu, tāpēc šogad no budžeta līdzekļiem tiks segta skolēnu bezmaksas ēdināšana līdz pat 9.klasei.

Noslēdzot sapulces, demeniešiem tika atgādināts, ka šogad noritēs vairāki Latvijas simtgadei veltīti pasākumi, kuros iedzīvotāji ir laipni aicināti iesaistīties. Tā kā Demene ir galējais Latvijas dienvidu punkts, sadarbībā ar LR Iekšlietu ministriju, 4.maijā tiks organizēts vērienīgs pasākums “Apskauj Latviju”. Tāpat Demene ir iesaistīta Latvijas simtgades projektā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”, kura laikā 3. un 4. jūnijā notiks gājiens gar Lietuvas robežu  - gājiens sāksies Silenē, turpināsies Demenē un ar koncertu noslēgsies Medumos.

Elza Timšāne

Nāc atbalstīt savējos!