Deinstitucionalizācijas projekts tiks turpināts

AKTUĀLI

Aizvadītais gads bija pēdējais, kad bija pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi deinstitucionalizācijas (DI) projektu īstenošanai, kas pašvaldībās ļāva sniegt pakalpojumus tādās jaunizveidotās vietās kā dienas centri,  grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas. Taču ieviesto sociālo pakalpojumu pieejamība jānodrošina vēl turpmākos piecus gadus un šis slogs gulstas uz pašvaldību pleciem.  

Deinstitucionalizācijas projektu īstenošanā no 115 pašvaldībām aktīvi piedalījās arī Augšdaugavas novads, kur tika paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts, tostarp izveidoti grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem, notiek specializētās darbnīcas un tiek sniegti citi pakalpojumi. Augšdaugavas novadā pašlaik DI projektā iesaistīts 68 klienti – 15 Skrudalienas dienas aprūpes centrā, 20 Višķu dienas aprūpes centrā un 22 Pašulienes grupu dzīvokļi un Ilūkstes dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šogad Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā ieplānoti 565 637 eiro, lai nodrošinātu projekta aktivitātes arī turpmāk atbilstoši projekta nosacījumiem.

Novada Sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka, plānojot 2024. gada budžetu, viens no svarīgākajiem jautājumiem bija DI projekta struktūrvienību darbs, tā turpmāka finansēšana, pieejamība un lietderība. Jau gada sākumā tika apsekota katra struktūrvienība – trīs dienas centri, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi, lai izvērtētu katras lietderīgumu, veiktās aktivitātes, kādas prasmes tiek mācītas klientiem, kā viņi tās pielieto ikdienas dzīvē. “Mēs secinājām, ka pašiem sociālā darba speciālistiem, personālam, kas apkalpo šo mērķauditoriju, jātiekas un jāizrunā, kā varam katram klientam izstrādāt individuālu rehabilitācijas plānu, pēc kura strādāt, un kā produktīvi turpināt iesākto darbu.” Ar šo mērķi 16. februārī notika sociālā darba speciālistu tikšanās Višķu Dienas aprūpes centrā, kas pēc A. Jegorovas teiktā ir labākais paraugs, kā organizēt darbu tieši šai mērķgrupai gan dokumentu, gan pasākumu un nodarbību ziņā, kā arī klientu apmeklējuma ziņā. “Šeit strādā ļoti pieredzējis personāls - vadītāja Svetlana Miglāne, rehabilitētāja Terēze Aleksejeva un sociālais mentors ar aprūpētāju, kuriem jau ir pieredze šādā darbā, gūta pieredze arī citos dienas centros gan teorijā, gan praksē. Tika rīkotas nodarbības pašiem sociālā darba speciālistiem kopā ar klientiem, kuru rezultātā varējām redzēt kļūdas un grūtības, nepieciešamību pilnveidot darbu un rīkot mācības, kāpēc vajadzīga supervīzija, cik bieži tā vajadzīga un kā to novadīt.”

Tā kā no šī gada viss DI projektu finansējums gulstas uz pašvaldības pleciem turpmākos piecus gadus, ir rūpīgi jāizvērtē gan personāls, gan atlīdzība, gan nepieciešamie materiāli un īstenotās aktivitātes, lai varētu arī turpmāk šo pakalpojumu nodrošināt. Šie un citi jautājumi tika izrunāti tikšanās reizē, tostarp par iespējamo darbinieku rotāciju pa trim novada dienas aprūpes centriem. 

“Jāsaka paldies sociālā darba speciālistiem, kas strādā šajās struktūrvienībās, jo to darīt ir īpaša misija. Ne katram ir dots talants strādāt ar klientiem, kam ir garīga rakstura traucējumi, te jābūt zināšanām, pacietībai un īpašai pieejai, lai iegūtu klientu uzticību un iemācītu viņiem dažādas prasmes, profesionāli veidot dialogu saskarsmei. Lai mums visiem kopā izdodas tas, ko esam iesākuši 2016.gadā. Visas komandas vārdā paldies Augšdaugavas novada domei par piešķirto finansējumu pakalpojumu sniegšanai,” teica A. Jegorova.  

Latvijas vieglatlētikas čempionātā (U-18) novada sportistiem 3 godalgotas vietas