Daugavpils novadā tiek veikta kapsētu digitalizācija

AKTUĀLI

ELFLA projekta ietvaros Nr.19 - 03-AL28-A019.2201-000009 “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija” Daugavpils novada pašvaldības teritorijā tiek veidota savdabīga kapsētu digitālā karte, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu.

Daugavpils novada pašvaldības pārziņā ir 83 kapsētas ar kopējo platību 78 ha, no kurām tiks digitalizētas 46 lielākās kapsētas 62,09 ha platībā. Faktiski katrā pagastā tiks digitalizēta vismaz viena kapsēta, stāsta Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Šo kapsētu digitalizācija kļuva iespējama, gūstot šogad Lauku atbalsta dienesta atbalstu Daugavpils novada domes projektam “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija”, kurš tika iesniegts biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība “Kaimiņi”” projektu konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir 60 379 eiro, no kuriem publiskais finansējums ir 45 tūkstoši.

Daugavpils novads ir viens no pirmajiem Latgales reģionā, kas uzsācis pašvaldības kapsētu digitalizāciju. Kapsētu digitalizāciju veic uzņēmums SIA “Cemety”, kas ir digitalizējis jau vairākas kapsētas Latvijā. Apbedījumu vietas tiks iekļautas datubāzē, kas pieejama vietnē www.cemety.lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, varēs saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu.

Ilze Ondzule atzīst, ka ieguvēji būs gan iedzīvotāji, gan pašvaldība. Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji varēs apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, atpazīt nekoptās kapu vietas vai iesniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījuma tiks izveidots atsevišķs fails, kurā būs pieejamas apbedījuma vietas fotogrāfijas un informācija par apbedītajiem.

Kapsētu digitalizācija atvieglos turpmāk pašvaldībām kapsētu apsaimniekošanu, jo visi dati, kas līdz šim glabājās t.s. kapu grāmatās, turpmāk būs pieejami elektroniski. Šādu nepieciešamību uzsvērusi arī Valsts kontrole, veicot revīziju par kapsētu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Kapu grāmatas var pazust vai laika gaitā tikt sabojātas, līdz ar  ko var zust arī visa informācija par apbedījumiem. “Mainoties kapsētu pārvaldniekiem, būs arī daudz vienkāršāk iepazīt situāciju kapsētās, jo visa informācija būs apkopota, nevajadzēs pētīt kapu grāmatu. Šajā  sistēmā kapsētu pārvaldnieki varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas un to redzēs arī iedzīvotāji. Sistēma nodrošinās informāciju ne tikai par apbedījumu vietām, bet arī par nekoptajām kapu vietām, par brīvajam vietām kapsētā, statistiku par gada laikā veiktajām apbedīšanām, kā arī tajā būs atrodama informācija par kapu svētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija,” stāsta Ilze Ondzule. Pašlaik lielākā daļa darbu jau paveikta, veiktas uzmērīšanas, pārrakstītas kapu grāmatas, notiek kvalitātes kontrole, pārbaudot, vai digitalizētie dati atbilst reālajai situācijai. Novada kapsētu digitalizēšanu plānots pabeigt līdz novembra beigām, tad notiks kapsētu pārvaldnieku apmācības darbam ar jauno datu bāzi.

Turpmāk tiks meklētas iespējas piesaistīt citu projektu līdzekļus, lai varētu digitalizēt arī pārējās novada kapsētas, tostarp tās kapsētas, kas pieder draudzēm, taču šajā jomā priekšā vēl ir veicams liels darbs.

Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Projekts Nr.19 - 03-AL28-A019.2201-000009 “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija ”ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Pasažierim bez sejas aizsega var atteikt iekāpšanu reģionālajos maršrutos