Daugavpils novada dome turpina realizēt sadarbības projektus

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome turpina realizēt Sadarbības projektus, kuru ietvaros tiek turpināts darbs pie degradēto teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā apritē, publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmējdarbības veicināšanai un privāto investīciju piesaistei, kā arī jaunu darba vietu radīšanai.

Dome realizē sadarbības projektu ar Krāslavas novada domi “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr.5.6.2.0/17/I/034.

Projekta mērķis ir  Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes Daugavpils novada domei: – Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde; – Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai – Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; – Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; – Projekta publicitāte. Vairāk par projektiem - šeit. 

Parakstīta Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils novadā