Daugavpils novada dome rīko nekustamā īpašuma izsoli Ambeļu pagastā

Izsoles

Nekustamā īpašuma adreseVišķu iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsRažošanas/ darbnīcu, noliktavu telpas
Kadastra numurs4442 004 0335
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Noliktavas ēkas daļa – 4442 004 0335 010 – 221 m2;  
Galvenais lietošanas veidsNoliktava
Izmantošanas mērķisNoliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)28.73 EUR (divdesmit astoņi euro 73 centi)
Izsoles solis3.00 EUR (trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš6 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 10.06.2020. līdz 12.06.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 7.jūlijā plkst. 11:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsAmbeļu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073484, juridiskā adrese Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa mob. 28795288 ar Ambeļu pagasta pārvaldes vadītāju S. Kusiņu

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Rūdolfa Lukaševiča iespaidi par aizvadīto mācību gadu koledžā Vācijā