Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Izsoles

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaVišķu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4498 004 0434
Platība, ha0.5
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiValsts autoceļu aizsargjosla, Meliorācijas aizsargjosla
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN36.13
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli